Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Gemensam ansökan

I gemensam ansökan kan du söka till utbildningar med en (1) ansökningsblankett. Ansökningstiderna i gemensam ansökan infaller på våren och hösten.

På hösten ordnas gemensam ansökan till högskolor. I höstens gemensamma ansökan finns ett mindre antal utbildningar än i vårens ansökan.

Under våren ordnas gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning och två gemensam ansökan till högskolor. En del av högskolornas utbildningar kan man söka till redan i januari, till exempel engelskspråkiga program och konstområden.

Andra ansökningssätt

Kontinuerlig ansökan till yrkesinriktade examina

Läroanstalterna ordnar kontinuerliga ansökningar, inom vilka du kan söka året om till grund-, yrkes- och specialyrkesexamina. Ansökningstiderna och ansökningsförfarandet samt antagningsgrunderna varierar beroende på läroanstalt och utbildning. Du får ytterligare information om utbildningarna, ansökan och antagningsgrunder i Studieinfo eller direkt av läroanstalterna.

Ansökan till yrkesutbildning som ges som specialundervisning

I ansökan till specialundervisning ingår yrkesinriktade grundexamina med specialundervisning, utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning och utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv. Läs mera.

Förberedande utbildningar efter grundskolan

I ansökan ingår tionde klassen, utbildning som förbereder personer med främmande språk för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning. Läs mera.

Folkhögskolornas långa linjer

Ansökningstiden till folkhögskolornas långa linjer varierar enligt folkhögskola. Läs mera om hur du ska ansöka i beskrivningarna av utbildningarna. Läs mera.

Ansökan till vissa yrkeshögskolor och fortbildning vid yrkeshögskolor

Ansökan till yrkeshögskolor görs i gemensam ansökan till högskolor. Till högskolornas gemensamma ansökan hör inte

  • Utbildningar vid Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland
  • yrkeshögskolornas fortbildning

Ansökningstiderna till dessa utbildningar varierar enligt utbildning. Till utbildningarna söker man direkt  till den yrkeshögskola som ordnar utbildningarna och med skolans egna ansökningsblanketter. Du får närmare information från yrkeshögskolornas ansökningsbyråer.

Ansökan till yrkespedagogiska lärarhögskolor

I januari kan du i Studieinfo söka till de finskspråkiga yrkespedagogiska lärarutbildningarna vid yrkespedagogiska lärarhögskolor. Observera att alla yrkespedagogiska lärarutbildningar som ingår i den gemensamma ansökan ordnas endast på finska. Bekanta dig med informationen om yrkespedagogiska högskolor.

Universitetens separata ansökningar

Utbildningarna som ingår i de separata antagningarna är vanligen riktade till specifika målgrupper.

Typiska separata urval är bland annat:

  • ansökan till magisterprogrammen (sökanden som redan har en lägre högskoleexamen)
  • ansökan till internationella utbildningar
  • övergång från en högskola till en annan
  • ansökan för dem som avlagt studier vid öppna universitetet

Läs mer om separata ansökningar.