Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Spridningen av coronaviruset COVID-19 påverkar antagningen av studerande. Se aktuell information om effekten av coronavirus (uppdaterad 13.5.2020).

Tidtabellerna för de gemensamma ansökningarna till högskolor ändras.

Se ändringar till tidtabellerna. 

Vanliga frågor om gemensam ansökan till högskolor

Ansökan| Bestämmelsen en högskoleplats | Förstagångssökande | Ändringar i ansökan | Inträdesprov | Antagningsresultat | Mottagande av studieplats

Ansökan

Kan jag söka till och ta emot en plats i både yrkesutbildning och högskoleutbildning?

Ja, du kan söka i gemensam ansökan till både yrkesutbildning och högskola, t.ex. till yrkeshögskola. Ansökan görs dock under olika tidpunkter och via olika gemensamma ansökningar. I februari-mars söker du till yrkesutbildning via gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning och i mars-april till högskolor i gemensam ansökan till högskolorna.

Du kan få och ta emot studieplats inom båda ansökningssystemen, eftersom bestämmelsen om en studieplats endast gäller högskoleplatser. Om du till först erbjuds en studieplats inom yrkesutbildning, ska du ta emot den inom utsatt tid. Du kan om du vill, annullera den, ifall du senare får en studieplats vid en högskola. Kom ihåg att annullera den plats som du inte vill ta emot, så att någon annan kan utnyttja platsen.

Om du redan har avlagt en yrkesexamen eller en högskoleexamen, kan du inte söka via gemensam ansökan till yrkesutbildning. Du kan söka till högskola eller vuxenutbildning. Bekanta dig med delen Om du redan har en examen.

Jag går ut gymnasiet på våren. Ska jag söka i gemensam ansökan eller i separat ansökan?

Om du går ut gymnasiet söker du i allmänhet i gemensam ansökan till högskolor. I separat ansökan deltar de som genomfört högskolestudier eller studier inom den öppna högskolan. Fyll i ansökningsblanketten för gemensam ansökan och kolla samtidigt att du söker till en lägre högskoleexamen, dvs till studier för kandidatexamen (kandidat + magister; 3 + 2 år) vid universitet eller till en yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskola.

Hur vet jag att min ansökan har kommit fram?

Efter att du har skickat blanketten får du på skärmen ett meddelande om att din ansökan har mottagits. Dessutom får du inom ett dygn till den e-postadress som du har angett i din ansökan en bekräftelse över att din ansökningsblankett har mottagits.

Varför går ansökningstiden i gemensam ansökan ut redan kl. 15.00?

Ansökan avslutas inom tjänstetid, för att vi ska kunna försäkra oss om att allt fungerar felfritt ända fram till ansökningstidens slut.

Kan jag använda en pappersblankett för ansökan?

Ja, du kan be att få en pappersblankett av yrkeshögskolornas eller universitetens ansökningsservice.

Bestämmelsen om en högskoleplats

Vad innebär det att jag endast kan få en studieplats?

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildningar som inleds under samma termin.

Bestämmelser gäller också påbyggnadsutbildningarna vid universiteten, dvs. licentiat och doktorsexamina. Bestämmelser gäller inte vid överflyttning av studieplats. Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland och utländska högskolor berörs inte heller av bestämmelsen.

Förstagångssökande

Hur inverkar en högskoleplats som jag tagit emot sommaren 2014 eller senare på mina möjligheter att i fortsättningen få en ny studieplats vid en högskola? 

Om du sommaren 2014 eller senare (gäller även ansökan om överflyttning) har tagit emot en studieplats, kan du inte längre beaktas som förstagångssökande i sådana utbildningar, som reserverar platser för förstagångssökande. Du kan ändå söka till dessa utbildningar om du vill byta område eller som en sökande som avlagt en högskoleexamen. Högskolorna ger mera information om förfarandet.

Frågor och svar på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Läs mera om utvecklingen av högskolornas studerandeantagning på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Jag sökte till högskola våren 2015 och blev erbjuden en studieplats, som jag inte tog emot. Är jag fortfarande förstagångssökande? 

Ja. Om du inte har en tidigare examen och du inte har tagit emot en annan studieplats, så är du en förstagångssökande.

Jag har studerat inom det öppna universitetet, men har inte fått examensrätt för högskola. Beaktas jag som förstagångssökande? 

Ja. Studier inom det öppna universitetet inverkar inte på ansökan som förstagångssökande.

Jag har tagit emot en studieplats efter år 2014 eller senare. Beaktas jag som förstagångssökande om jag avstår från min studierätt?

Nej. Du kan inte återfå din möjlighet att beaktas som förstagångssökande genom att avstå från din studierätt.

Ändringar i ansökan

Du kan ändra dina ansökningsönskemål bara under ansökningstiden. Efter att du har skickat din ansökan får du i din e-post ett bekräftelsemeddelande. Meddelandet innehåller en länk till din ansökan, med vilken du kan göra ändringar i din ansökan. Du kan också bearbeta din ansökan genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort. Kom ihåg att spara alla ändringar du gör. Du kan inte ändra ordningen på dina ansökningsönskemål eller ta bort enstaka ansökningsönskemål efter att ansökningstiden har gått ut.

OBS! Under den andra ansökningstiden kan du inte ändra ordningen för de ansökningsönskemål som du valde under den första ansökningstiden. Du kan inte heller ta bort ansökningsönskemål som du valt under den första ansökningstiden.

Om jag redan sökt i den första ansökningstiden, så hur ändrar jag min ansökan under den andra ansökningstiden?

Om du deltog i den första ansökningstiden fick du i din e-post en bekräftelse om att ansökan mottagits och dessutom en länk till bearbetning av ansökan. Länken har återaktiverats under den andra ansökningstiden och du kan igen bearbeta din ansökan. Kom ihåg att du inte kan radera eller ändra ordningen för de ansökningsönskemål du lagt till under den första ansökningstiden. Läs mera om ändring av ansökan. 

Kan jag ändra mina kontaktuppgifter?

Ja. Du kan ändra dina kontaktuppgifter via en länk som du fått i din e-post eller i MinStudieinfo-tjänsten. Du kan bearbeta dina uppgifter också efter att ansökningstiden utgått.

Kan jag göra andra ändringar?

Du kan också ändra dina uppgifter om grundutbildning, tillstånd och bilagor till ansökan. Det är möjligt att ändra bilagorna till och med en vecka efter att ansökningstiden utgått. Om du vill göra andra ändringar, bör du kontakta ansökningsservicen vid den högskola som du har sökt till.

Om du inte har en finländsk personbeteckning och du gör flera ansökningar, blir den till sist ifyllda i kraft och de övriga passiveras.

Vad gör jag ifall jag i misstag gör ett fel i min ansökan? Om jag t.ex. söker till magisterutbildning direkt efter gymnasiet? 

Om du av misstag söker till magisterutbildning utan att ha avlagt en lägre högskoleexamen, kan du under ansökningstiden rätta till ditt misstag genom att via den e-postlänk du fått i din e-post öppna en webbsida där du kan ändra dina ansökningsönskemål eller genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten. Högskolan kan inte anta en sökande som inte har behörighet att söka, dvs saknar den grundutbildning som krävs för studierna.

Inträdesprov

Vad består högskolornas inträdesprov av?

Inträdesproven till högskolorna ordnas antingen i ett eller flera skeden. Inträdesprovsdagen meddelas i förväg. I inträdesprov med flera skeden är det möjligt att endast de som klarat sig bra i det första skedet, går vidare till det andra skedet. Se mera information under fliken Antagningsgrunder och inträdesprov i beskrivningen av utbildningen.

Jag har sökt i gemensam ansökan till högskolor, men har inte ännu kallats till inträdesprov

Yrkeshögskolorna skickar i regel inte längre kallelser till urvalsprov för yrkeshögskoleutbildningar som ges på dagtid. Sökande får istället information om proven i ansökningsanvisningarna. Inom kultur, social- och hälsovårdsbranschen och inom en del utbildningar inom det humanistiska och pedagogiska området skickas dock fortfarande kallelser till proven. I universitetens urvalsprov kan du oftast delta utan att ha fått kallelse. Kontrollera ännu detta i beskrivningen av utbildningen.

Antagningsresultat

När får jag veta om jag har blivit vald till studerande?

Högskolorna utför sina antagningar under olika tider. I gemensam ansökan används en gemensam tidsgräns för publiceringen av antagningsresultaten. På grund av att antagningsresultaten blir färdiga vid olika tidpunkter, samt beroende på ordningen av dina ansökningsönskemål, syns antagningsresultaten i Min Studieinfo -tjänsten individuellt.

Alla sökande får ett resultatbrev efter att högskolorna har publicerat samtliga antagningsresultat. I brevet finns information om resultaten för alla ansökningsönskemål och närmare anvisningar om hur du tar emot studieplatsen och hur du anmäler dig till utbildningen.

När du kan ta emot en studieplats, får du ett meddelande till den e-post som du har angett i din ansökan. Du kan också kontrollera ditt antagningsresultat i Min Studieinfo-tjänsten. I tjänsten kan du dessutom ta emot studieplatsen och anmäla dig till utbildningen.

Jag har sökt till samma yrkeshögskoleutbildning som min kompis, som redan fick ett meddelande om att han fått en studieplats. Jag har inte ännu fått meddelande om mitt resultat. Betyder det att jag inte blivit vald?

Inte nödvändigtvis. Ditt antagningsresultat blir klart, då resultaten för den utbildning som du prioriserat högst blivit klara.

Exempel: Heidi Sökande har blivit godkänd till den utbildning som hon prioriserat på en tredje plats, men antagningen till de utbildningar som hon prioriserat till första och andra plats är ännu på hälft. Heidi ser sitt antagningsresultat först då antagningsresultaten är klara för de utbildningar som hon prioriserat på en högre plats.

Vad betyder reservplats?

En reservplats innebär att du inte under denna ansökningsomgång lyckats tillräckligt bra för att kunna antas till utbildning. Till ett visst antal nybörjarplatser inom en utbildning antas de som har den bästa antagningsframgången. Om du inte ryms med i denna grupp, och inte heller är underkänd, kan du vara på reservplats.

Hur och när antas sökande från reservplats?

Sökande på reservplats godkänns som studerande allt eftersom studieplatser blir lediga. Det kan till exempel hända att en del av dem som redan godkänts får en studieplats som de prioriserat högre eller av andra skäl beslutar sig för att inte ta emot den erbjudna studieplatsen.

Jag fick antagningsresultatet och fick en studieplats enligt mitt tredje alternativ. Jag är på andra reservplats till mitt första alternativ och vill vänta på eventuella lediga platser. Hur ska jag gå till väga?

Du kan ta emot studieplatsen och vänta på eventuella lediga platser. Mottagandet blir bindande om du inte väljs till den utbildning som du prioriterat högst. Om du får en studieplats enligt ditt högst prioriterade ansökningsmål, överflyttas mottagandet automatiskt dit.

Mottagande av studieplats och anmälan till studier

Hur tar jag emot min studieplats?

Du kan ta emot din studieplats antingen via Min Studieinfo-tjänsten eller via den länk som du har fått i din e-post. Ta emot platsen inom utsatt tid för att inte gå miste om den. Du bör dessutom anmäla dig till studierna inom utsatt tid. Om du inte kan använda Min Studieinfo-tjänsten eller e-postlänken, kan du  ta emot studieplatsen skriftligen.

Jag kom inte in till den utbildning som var mitt första alternativ. Lönar det sig för mig att ta emot mitt andrahandsval? 

Det lönar sig att ta emot studieplatsen om du är intresserad av studieområdet och tänker avlägga en examen. Du kan i ett senare skede söka till en annan utbildning, om du vill byta område eller studera för en annan examen. Då räknas du ändå inte längre som förstagångssökande. En studieplats som du inte är intresserad av lönar det sig ändå inte att ta emot.

Hur anmäler jag mig till studierna?

Då du har tagit emot studieplatsen, bör du anmäla dig till studierna. Efter att du har tagit emot platsen i Min Studieinfo -tjänsten öppnas en länk till OILI-tjänsten, via vilken du kan anmäla dig till studierna. Om du inte har möjlighet att använda dig av den elektroniska tjänsten, ska du skicka anmälan på pappersblankett till högskolan. Kom ihåg att anmäla dig inom utsatt tid för att inte gå miste om studieplatsen.

Om det uppstår ett tekniskt problem i Studieinfo, bör du ta kontakt med högskolornas ansökningsservice. Det kan vara fråga om att du inte kan fylla i ansökningsblanketten eller att du inte kan logga in eller använda Min Studieinfo -tjänsten.