Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: länken för identifiering till YH-urvalsprovet har nu skickats per sms och e-post.

Länken till identifieringen hittar du också i din egen ansökan i Min Studieinfo.

Resultaten av antagning enligt betyg är nu publicerade. Kontrollera dina egna uppgifter i Min Studieinfo

 

Vanliga frågor om gemensam ansökan till högskolor

Ansökan| Bestämmelsen en högskoleplats | Förstagångssökande | Ändringar i ansökan | Urvalsprov | Distansurvalsprov och urvalsprovsuppgifter |Antagningsresultat | Mottagande av studieplats

Ansökan

Kan jag söka till och ta emot en plats i både yrkesutbildning och högskoleutbildning?

Ja, du kan söka i gemensam ansökan till både yrkesutbildning och högskola, t.ex. till yrkeshögskola. Ansökan görs dock under olika tidpunkter och via olika gemensamma ansökningar. I februari-mars söker du till yrkesutbildning via gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning och i mars-april till högskolor i gemensam ansökan till högskolorna.

Du kan få och ta emot studieplats inom båda ansökningssystemen, eftersom bestämmelsen om en studieplats endast gäller högskoleplatser. Om du till först erbjuds en studieplats inom yrkesutbildning, ska du ta emot den inom utsatt tid. Du kan om du vill, annullera den, ifall du senare får en studieplats vid en högskola. Kom ihåg att annullera den plats som du inte vill ta emot, så att någon annan kan utnyttja platsen.

Om du redan har avlagt en yrkesexamen eller en högskoleexamen, kan du inte söka via gemensam ansökan till yrkesutbildning. Du kan ändå söka till högskola eller till yrkesutbildning som ingår i kontinuerlig ansökan. Bekanta dig med delen Om du redan har en examen.

Jag går ut gymnasiet på våren. Ska jag söka i gemensam ansökan eller i separat ansökan?

Om du går ut gymnasiet söker du i allmänhet i gemensam ansökan till högskolor. I separat ansökan deltar de som genomfört högskolestudier eller studier inom den öppna högskolan. Fyll i ansökningsblanketten för gemensam ansökan och kolla samtidigt att du söker till en lägre högskoleexamen, dvs till studier för kandidatexamen (kandidat + magister; 3 + 2 år) vid universitet eller till en yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskola.

Hur vet jag att min ansökan har kommit fram?

Efter att du har skickat blanketten får du på skärmen ett meddelande om att din ansökan har mottagits. Dessutom får du inom ett dygn till den e-postadress som du har angett i din ansökan en bekräftelse över att din ansökningsblankett har mottagits. Kontrollera också skräpposten.

Varför går ansökningstiden i gemensam ansökan ut redan kl. 15.00?

Ansökan avslutas inom tjänstetid, för att vi ska kunna försäkra oss om att allt fungerar felfritt ända fram till ansökningstidens slut.

Kan jag använda en pappersblankett för ansökan?

Ja, du kan be att få en pappersblankett av yrkeshögskolornas eller universitetens ansökningsservice.

Bestämmelsen om en högskoleplats

Vad innebär det att jag endast kan få en studieplats?

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildningar som inleds under samma termin.

Bestämmelser gäller också påbyggnadsutbildningarna vid universiteten, dvs. licentiat och doktorsexamina. Bestämmelser gäller inte vid överflyttning av studieplats. Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland och utländska högskolor berörs inte heller av bestämmelsen.

Förstagångssökande

Hur inverkar en högskoleplats som jag tagit emot sommaren 2014 eller senare på mina möjligheter att i fortsättningen få en ny studieplats vid en högskola? 

Om du sommaren 2014 eller senare (gäller även ansökan om överflyttning) har tagit emot en studieplats, kan du inte längre beaktas som förstagångssökande i sådana utbildningar, som reserverar platser för förstagångssökande. Du kan ändå söka till dessa utbildningar om du vill byta område eller som en sökande som avlagt en högskoleexamen. Högskolorna ger mera information om förfarandet.

Jag sökte till högskola förra våren och blev erbjuden en studieplats, som jag inte tog emot. Är jag fortfarande förstagångssökande? 

Ja. Om du inte har en tidigare examen och du inte har tagit emot en annan studieplats på högskolenivå, så är du fortfarande förstagångssökande.

Jag har studerat inom det öppna universitetet, men har inte fått examensrätt för högskola. Beaktas jag som förstagångssökande? 

Ja. Studier inom det öppna universitetet inverkar inte på ansökan som förstagångssökande.

Jag har tagit emot en studieplats efter år 2014 eller senare. Beaktas jag som förstagångssökande om jag avstår från min studierätt?

Nej. Du kan inte återfå din möjlighet att beaktas som förstagångssökande genom att avstå från din studierätt.

Ändringar i ansökan

Du kan ändra dina ansökningsönskemål bara under ansökningstiden. Efter att du har skickat din ansökan får du i din e-post ett bekräftelsemeddelande. Meddelandet innehåller en länk till din ansökan, med vilken du kan göra ändringar i din ansökan. Du kan också bearbeta din ansökan genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort. Kom ihåg att spara alla ändringar du gör. Du kan inte ändra ordningen på dina ansökningsönskemål eller ta bort enstaka ansökningsönskemål efter att ansökningstiden har gått ut.

OBS! Det ordnas två olika gemensamma ansökningar på våren. Under den andra gemensamma ansökan kan du inte längre ändra ansökningsönskemålen i den första gemensamma ansökan.

Kan jag ändra mina kontaktuppgifter?

Ja. Du kan ändra dina kontaktuppgifter via en länk som du fått i din e-post eller i MinStudieinfo-tjänsten. Du kan bearbeta dina uppgifter också efter att ansökningstiden utgått.

Kan jag göra andra ändringar i min ansökan?

Du kan också ändra dina uppgifter om grundutbildning, tillstånd och bilagor till ansökan. Det är möjligt att ändra bilagorna under en viss tid efter att ansökningstiden utgått. Du ser i ansökningsblanketten den sista dagen för att ändra bilagorna. Om deadlinen har gått ut kan du i relevanta frågor kontakta ansökningsservicen vid den högskola som du har sökt till.

Om du inte har en finländsk personbeteckning och du gör flera ansökningar, blir den till sist ifyllda i kraft och de övriga passiveras.

Vad gör jag om jag i misstag gör ett fel i min ansökan? Om jag t.ex. söker till magisterutbildning direkt efter gymnasiet? 

Om du av misstag söker till magisterutbildning utan att ha avlagt en lägre högskoleexamen, kan du under ansökningstiden rätta till ditt misstag genom att via den e-postlänk du fått i din e-post öppna en webbsida där du kan ändra dina ansökningsönskemål eller genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten. Högskolan kan inte anta en sökande som inte har behörighet att söka, dvs saknar den grundutbildning som krävs för studierna.

Urvalsprov

Vad består högskolornas inträdesprov av?

Inträdesproven till högskolorna ordnas antingen i ett eller flera skeden. Inträdesprovsdagen meddelas i förväg. I inträdesprov med flera skeden är det möjligt att endast de som klarat sig bra i det första skedet, går vidare till det andra skedet. Se mera information under fliken Antagningsgrunder och inträdesprov i beskrivningen av utbildningen.

Jag har sökt i gemensam ansökan till högskolor, men har inte ännu kallats till inträdesprov. Varför?

Yrkeshögskolorna skickar i regel inte längre kallelser till urvalsprov för yrkeshögskoleutbildningar som ges på dagtid. Sökande får istället information om proven i ansökningsanvisningarna. Inom kultur, social- och hälsovårdsbranschen och inom en del utbildningar inom det humanistiska och pedagogiska området skickas dock fortfarande kallelser till proven. I universitetens urvalsprov kan du oftast delta utan att ha fått kallelse. Kontrollera ännu detta i beskrivningen av utbildningen.

Distansurvalsprov och urvalsprovsuppgifter

Jag kan inte använda Min Studieinfo, vad ska jag göra?   

Om du inte har nätbankskoder eller annat identifieringssätt och du inte kan använda Min Studieinfo, kan du ladda upp bilagorna via en länk som du fick i epostbekräftelsen över din ansökan. Sök alltså länken i din e-post. Länken kan dock redan vara föråldrad, men du kan genom att klicka på returlänken få en ny fungerande länk. Länken går att använda bara en gång och den är i kraft i 14 dygn. Observera att du kan få en ny länk genom att klicka på returlänken i e-postmeddelandet.

Jag hittar inte inloggningslänken på ansökningsblanketten 

Se högskolans anvisningar. Inloggningslänken kan finnas i e-posten eller på ansökningsblanketten. Kontrollera också skräpposten.

Det finns ett fel i urvalsprovet, vad gör jag?

Ta kontakt med ansökningsservicen vid högskolan.

Jag kan inte skicka ändringar via ansökningsblanketten. Vad gör jag för fel? 

Observera att du inte kan skicka ändringar om tidsfristen för inlämning av bilagor har utgått. Alla ändringar bör alltså skickas inom utsatt tid.

Jag kan inte spara uppgifter i blanketten. Varför? 

Kontrollera att bilagan är i den form och storlek som krävs. Max storlek är 1 Gt och stöder de vanligaste standardfilerna, i synnerhet video- ljudfiler bör kontrolleras extra noggrant. För att filformatet ska vara optimalt kan filens slutled ändras då bilagan laddas till blanketten.

Jag kan inte ladda ner filen för granskning. Vad ska jag göra?

På grund av dataskyddsorsaker kan du inte ladda ner en bilaga som redan laddats till ansökningsblanketten. Du kan dock ta bort en eventuellt felaktig fil från ansökningsblanketten och istället skicka en ny version inom den utsatta tiden. Vi rekommenderar att du först sparar den korrekta bilagan innan du tar bort den felaktiga. Läs mera i anvisningarna för skickande av urvalsprovsuppgifter

Jag hittar inte det ställe i ansökningsblanketten där bilagan ska sparas. Vad ska jag göra?

Kontakta ansökningsservicen vid den högskola du söker till.

Jag försökte returnera en uppgift just före utsatt tid, men det gick inte att spara bilagorna. Vad gjorde jag för fel? 

Förutom att ladda upp bilagor bör man också spara ändringarna inom utsatt tid. Ändringarna bör ha skickats före tidsfristen för sparande av bilagor har utgått.

Var hittar jag noggranna anvisningar för en uppgift? 

Du hittar mera information och anvisningar på den högskolas webbplats, till vilken du har sökt.

Var hittar jag mitt ansökningsnummer?

Ansökningsnumret står i e-postmeddelandet, som du fick efter att du skickade in din ansökan.

Antagningsresultat

Hur ofta uppdateras reservplatserna?

Antagningen från reservplats uppdateras en gång per dygn.

När publiceras antagningsresultaten?

Högskolorna publicerar resultaten allteftersom resultaten blir färdiga och de har kontrollerats. Resultaten kan ges ut under hela dagen. Sista datum för resultaten är:

  • I den första gemensamma ansökan senast 5.6
  • I den andra gemensamma ansökan senast 15.7
  • I höstens gemensamma ansökan senast 27.11.

Du ser din antagningssituation i Min Studieinfo efterhand som resultaten blir färdiga.

Får jag ett meddelande i min e-post när resultatet är färdigt? 

Det skickas inte e-post om ett enskilt resultat. Du får ett meddelande om du har en studieplats som du kan ta emot. Meddelandena skickas två gånger per dygn (kl. 8 och kl. 20). Om du har tagit emot en studieplats innan det automatiska meddelandet skickas, får du inte ett meddelande per e-post.

Exempel: Antagningsresultatet för ett ansökningsmål har publicerats kl. 12 och du tar emot studieplatsen kl. 13. Då kan platsen inte mera tas emot eftersom den redan har reserverats och du får inget meddelande.

Efter att samtliga resultat har blivit färdiga (senast den 5 juni i den första gemensamma ansökan och senast den 15 juli i den andra gemensamma ansökan, på hösten senast den 27 november) får du en länk till resultatbrevet, i vilket framgår ditt resultat för hela ansökan. Därefter kan du ladda ner resultatbrevet i Min Studieinfo. Resultatbrevet är tillgängligt tre månader efter att resultatet har publicerats.

Kan jag genast ta emot min studieplats?

Den första gemensamma ansökan: du kan ta emot din studieplats genast. Ansökningsönskemålen prioriteras inte i denna ansökan.

Den andra gemensamma ansökan: Du kan ta emot en studieplats om du har godkänts till ditt högsta ansökningsönskemål. Då alla antagningsresultat har publicerats eller då du har underkänts till dina högre ansökningsönskemål kan du ta emot dina lägre ansökningsönskemål.

Läs mera om mottagande av studieplats

Hur får jag reda på mina urvalsprovspoäng eller andra poänguppgifter?

Efter att du fått antagningsresultatet får du i din e-post en länk till ditt resultatbrev, i vilket du ser ditt totala antal poäng för varje ansökningsmål. Dessutom kan du i Min Studieinfo se både det totala antalet poäng och de lägsta godkända poängen enligt antagningssätt. Ytterligare uppgifter om poängen kan du be om hos den högskola du har sökt till.

Min kompis fick sitt antagningsresultat redan, men jag ser endast uppgifter med status “Inte färdig”. Varför det? 

Det du ser är individuellt och är beroende av dina ansökningsönskemål och vilket antagningssätt som används samt din prioritering av ansökningsönskemålen. Till exempel använder många ansökningsmål olika antagningssätt där antagningsresultaten publiceras vid olika tidpunkter.

Du får ditt eget antagningsresultat då antagningsresultatet i sin helhet är färdigt för den utbildning som du har prioriterat högst.

Exempel: Sam Sökande har godkänts till sitt tredje ansökningsönskemål, medan antagningen till hans första och andra önskemål inte ännu har blivit klart. Sam ser sitt antagningsresultat först då resultaten för hans högre prioriterade utbildningar är färdiga.

Jag ser i Min Studieinfo att jag har underkänts i antagningen enligt betyg – kan jag ändå antas till någon av mina önskemål?

I Min Studieinfo ser du ditt antagningsresultat och dina poäng enligt antagningssätt. För samma ansökningsmål kan det finnas flera olika antagningssätt. Du ser uppgiften i kolumnen Antagningssätt. Antagningssättet består av en kö som bildas av sökande som prioriterats enligt antagningsgrunderna. Antagningsköerna visas allteftersom högskolorna genomför antagningarna. Antagningssätt kan vara bland annat

  • antagning enligt betyg
  • antagning enligt provpoäng
  • antagning via den öppna högskoleleden.

Jag har godkänts till ett lägre ansökningsönskemål och är på reserv till ett högre önskemål. Varför kan jag inte ännu ta emot studieplatsen till det lägre ansökningsönskemålet?

Om du erbjuds en lägre studieplats enligt dina ansökningsönskemål och du är på reservplats till ett eller flera högre ansökningsönskemål, kan du i den andra gemensamma ansökan ta emot  studieplatsen då alla antagningsresultat är färdiga eller senast den 15 juli.

När får jag veta om jag har godkänts som studerande?

Högskolorna genomför antagningarna på olika tider. I de gemensamma ansökningarna finns dock en bakre gräns för publicering av resultaten. Du kan se ditt eget individuella antagningsresultat i Min Studieinfo.

Alla sökande får ett resultatbrev efter att högskolorna har publicerat resultaten av samtliga antagningar. I brevet ser du resultaten för alla dina ansökningsönskemål. Här finns också anvisningar för hur du ska ta emot din studieplats och anmäla dig till studierna.

Då du har en studieplats att ta emot, får du ett meddelande i din e-post (som du gav i din ansökan). Du ser också resultatet i Min Studieinfo. I tjänsten kan du ta emot och anmäla dig till studieplatsen.

Hur och när kan jag antas från reservplats? 

En reservplats innebär att du inte har klarat dig tillräckligt väl för att bli antagen direkt till en utbildning, men ännu kan få en studieplats på en eventuell ledig plats. Till varje utbildning antas studerande enligt antalet nybörjarplatser och framgång.

De som finns på reservplats antas i ordningsföljd enligt hur studieplatser frigörs. Till exempel då sökande som tidigare godkänts till utbildningen antas till ett av sina högre ansökningsönskemål eller  inte tar emot den erbjudna studieplatsen.

Antagningsresultaten kom och jag fick plats enligt mitt tredje önskemål. Jag är på reservplats till mitt andra önskemål och vill vänta på eventuella lediga platser. Hur ska jag göra? 

Du kan ta emot studieplatsen och bli och vänta på dina eventuella högre ansökningsönskemål. Mottagandet blir bindande om du inte antas till ett av dina högre önskemål. Om du antas till något av dina högre önskemål ändras mottagandet automatiskt att gälla detta önskemål.

Se exempel på antagningsresultat och mottagande av studieplats

Mottagande av studieplats och anmälan till studier

Hur tar jag emot min studieplats?

Du kan ta emot din studieplats antingen via Min Studieinfo-tjänsten eller via den länk som du har fått i din e-post. Ta emot platsen inom utsatt tid för att inte gå miste om den. Du bör dessutom anmäla dig till studierna inom utsatt tid. Om du inte kan använda Min Studieinfo-tjänsten eller e-postlänken, kan du  ta emot studieplatsen skriftligen.

Jag har godkänts till mitt andra ansökningsönskemål och är på reserv till mitt första ansökningsönskemål. Varför kan jag inte ännu ta emot mitt andra ansökningsönskemål?

Om du erbjuds en lägre studieplats och du är på reserv till en eller flera högre ansökningsönskemål, kan du efter att alla antagningsresultat är färdiga i den andra gemensamma ansökan, eller senast den 15 juli:

a) ta emot den lägre platsen och samtidigt meddela att du köar för dina högre ansökningsönskemål.

b) direkt ta emot den lägre platsen även om du är på reserv till dina högre ansökningsönskemål. Då annulleras dock dina högre ansökningsönskemål.

c) meddela att du inte tar emot den studieplats som du erbjuds, men att du köar för dina högre ansökningsönskemål.

Se mera anvisningar om reservplatser och mottagande av studieplats

Jag kom inte in till den utbildning som var mitt första alternativ. Lönar det sig för mig att ta emot mitt andrahandsval? 

Det lönar sig att ta emot studieplatsen om du är intresserad av studieområdet och tänker avlägga en examen. Du kan i ett senare skede söka till en annan utbildning, om du vill byta område eller studera för en annan examen. Då räknas du ändå inte längre som förstagångssökande. En studieplats som du inte är intresserad av lönar det sig ändå inte att ta emot.

Hur anmäler jag mig till studierna?

Då du har tagit emot studieplatsen, bör du anmäla dig till studierna. Efter att du har tagit emot platsen i Min Studieinfo -tjänsten öppnas en länk till OILI-tjänsten, via vilken du kan anmäla dig till studierna. Om du inte har möjlighet att använda dig av den elektroniska tjänsten, ska du skicka anmälan på pappersblankett till högskolan. Kom ihåg att anmäla dig inom utsatt tid för att inte gå miste om studieplatsen.

Om det uppstår ett tekniskt problem i Studieinfo, bör du ta kontakt med högskolornas ansökningsservice. Det kan vara fråga om att du inte kan fylla i ansökningsblanketten eller att du inte kan logga in eller använda Min Studieinfo -tjänsten.