Skip to content

Antagningsresultaten till tionde klassen och VALMA-utbildningen är färdiga. Ta emot din studieplats senast 14.8. Läs mera om antagningsresultat och mottagande av studieplatsen

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser från sluten av juni till mitten av augusti.  Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Du kan söka till lediga platser inom yrkesutbildning och gymnasier i kontinuerlig ansökan. Hämta aktuella utbildningar med Sök-funktionen. Eller besök läroanstalternas webbsidor. Mer info om utbildningarna och ansökan får du av läroanstalterna. 

Stöd för yrkesverksamma

Vuxenutbildningsstöd ι Yrkesstipendium ι Studieledighet ι Alterneringsledighet

Vuxenutbildningsstöd

Sysselsättningsfonden beviljar fullständigt vuxenutbildningsstöd för vuxenstuderande som deltar i frivillig utbildning och som är i arbets- eller tjänsteförhållande eller verkar som företagare.

Om du blir studieledig utan lön från ditt arbete oavbrutet i minst två månader, kan du vara berättigad till fullständigt vuxenutbildningsstöd. Under tiden för fullständigt vuxenutbildningsstöd får du förtjäna inkomster upp till 250 euro per månad.

Läs mer om fullständigt vuxenutbildningsstöd på Sysselsättningsfondens webbplats

Jämkat utbildningsstöd för löntagare

Om dina studier pågår i perioder i minst två månader eller om du studerar på deltid, kan du ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand.

Läs mer om jämkat utbildningsstöd på Sysselsättningsfondens webbplats

Vuxenutbildningsstöd för företagare

Om du arbetar som företagare som huvudsyssla och måste minska din företagsverksamhet på grund av deltagande i en utbildning som pågår i minst två månader, kan du ansöka om vuxenutbildningsstöd för företagare.

Läs mer om vuxenutbildningsstöd för företagare

Yrkesexamensstipendium

Du kan beviljas yrkesexamensstipendium efter avlagd grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen (enligt lagen om yrkesutbildning 531/2017) och du senast dagen då examen avläggs har sammanlagt minst fem år med pensionsförsäkrad arbetshistoria. Högskoleexamen beaktas inte.

Bekanta dig med yrkesexamensstipendiet på Sysselsättningsfondens webbplats

Studieledighet

Studieledigheten ger en chans till studier för yrkesverksamma. Arbets- eller tjänsteförhållandet fortsätter under studieledigheten, men arbetstagaren får vanligen ingen lön, om det inte har kommits överens om särskilt.

Du kan vara studieledig i högst två år under fem års tid. Du kan vara ledig i ett sträck eller dela in ledigheten i kortare perioder. Om ditt arbets- eller tjänsteförhållande har varat i mindre än ett år kan du få högst fem dagar studieledighet.

För hurdan utbildning?

Du kan få studieledighet för:

  • all slags utbildning som är underställd offentlig förvaltning (men inte för läroavtalsutbildning)
  • också i vissa fall för fackföreningsutbildning eller för utbildning som ordnas för lantbruksföretagare.

Hur ansöker jag?

Om studieledigheten varar längre än fem arbetsdagar bör du ansöka skriftligt om ledighet av din arbetsgivare minst 45 kalenderdagar före ledigheten inleds. Om studieledigheten varar minst fem arbetsdagar ska du ansöka om ledighet – muntligt eller skriftligt – minst 15 kalenderdagar innan ledigheten inleds, ifall inte du och din arbetsgivare kommer överens om annat.

Då du är studieledig utan lön kan du dessutom ansöka om vuxenutbildningsstöd, statsgaranti för studielån, studiepenning och/eller bostadstillägg.

Läs mera om studieledighet på arbets- och näringsministeriets webbplats

Alterneringsledighet

Alterneringsledigheten hjälper arbetstagare att orka i arbetet. Man kan använda ledigheten hur man vill, exempelvis för studier. Under alterneringsledigheten är du ledig, men ditt anställningsförhållande består.

För alterneringsledigheten kan du anhålla om alterneringsersättning. Arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande person för alterneringsledigheten. Minimilängden för alterneringsledigheten är 100 kalenderdagar, och maximilängden 180 kalenderdagar. Den som påbörjar alterneringsledighet måste ha minst 20 års arbetshistoria.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka om alterneringsledighet om du är heltidsanställd eller om du jobbar 75 procent av heltidsarbete. Du ska dessutom ha en arbetshistoria omfattande 20 år och ha varit i 13 månaders oavbruten anställning hos samma arbetsgivare.

Den övre åldersgränsen för den som tar ut alterneringsledighet är den nedre åldersgränsen för hans eller hennes ålderspension, minskad med tre år.  Om din årskulls lägsta pensionsålder till exempel är 1.11.2023, drar du av tre år och du får som lägsta gräns för alterneringsledighet 1.11.2020.

Bestämmelsen om den övre åldersgränsen tillämpas dock inte på personer som är födda före år 1957.

Hur ska jag ansöka?

Gå till väga på följande sätt:

  • börja med att reda ut förutsättningarna för alterneringsledighet exempelvis på arbets- och näringsbyrån
  • Alterneringsledighet bygger på frivillighet. Du gör upp ett avtal med din arbetsgivare. Avtalet och bifogade utredningar över avlöning av vikarie för ledigheten och över att förutsättningarna för beviljande av ledighet uppfylls skickas till arbets- och näringsbyrån.
  • Du kan ansöka om alterneringsersättning från din egen arbetslöshetskassa eller på FPA:s byrå – Ansökningsblankett och anvisningar på Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.

Mer information

Läs mera om alterneringsledighet på TE-tjänsternas webbplats

Läs mera om alterneringsersättningen på FPA:s webbplats