Skip to content

Tilläggsansökan till högskolorna 3–14.12. Se utbildningarna

Stöd för yrkesverksamma

Vuxenutbildningsstöd ι Yrkesstipendium ι Studieledighet ι Alterneringsledighet

Vuxenutbildningsstöd

Utbildningsfonden beviljar fullständigt vuxenutbildningsstöd för vuxenstuderande som deltar i frivillig utbildning och som är i arbets- eller tjänsteförhållande eller verkar som företagare.

Förutsättningarna för fullständigt vuxenutbildningsstödet för löntagare är:

 • att du ha varit med i arbetslivet sammanlagt i minst åtta år och
 • att ditt nuvarande arbetsförhållande på heltid har varat i minst ett år och
 • att du är studieledig från ditt jobb oavbrutet i minst två månader och
 • att du inte får annat stöd för dina studier.

Jämkat utbildningsstöd för löntagare

Om du har en förvärvsinkomst på mer än högst 250 euro brutto per månad under studieledighetstiden eller om studierna pågår i perioder (= studielediga perioder som är kortare än två månader) eller på deltid, ska du ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand.

Förutsättningarna för företagare för fullständigt vuxenutbildningsstöd:

 • att du ha varit med i arbetslivet sammanlagt i minst åtta år och
 • att du ha bedrivit FöPL eller LFöPL försäkrad företagarverksamhet under minst ett år omedelbart innan studierna för vilka stöd betalas börjat och
 • att du studera som huvudsyssla oavbrutet i minst två månader eller i kortare studieperioder eller på deltid under sammanlagt minst 43 dagar och
 • att dina förvärvsinkomster från företagsverksamheten minskar under stödtiden på grund av studier, med minst en tredjedel jämfört med den beskattning som varit fastställd vid ansökningstidpunkten och
 • att du inte få annan förvärvsinkomst mer än 444,08 euro brutto per månad (522,45 euro brutto per månad t.o.m. 31.7.2017).
 • att du inte få annat stöd för studierna.

Vuxenutbildningsstödets alla villkor måste vara uppfyllda för att stöd ska kunna betalas.

För hur lång tid kan jag få vuxenutbildningsstöd?

Du kan få vuxenutbildningsstödet för maximalt 15 månader. Om du ansöker om fortsättning av vuxenutbildningsstöd för samma studier som du beviljats stöd för innan år 2017 är stödets maximala längd 19 månader. Löntagares vuxenutbildningsstöd är en inkomstrelaterad förmån.

Stöd beviljas för studier som leder till examen, till avläggande av del av en examen samt till yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning vid läroanstalt under offentlig myndighets tillsyn. Läroanstalten ska vara verksam i Finland. Studierna ska under studieledigheten vara heltidsstudier.

Läs mera om villkor för vuxenutbildningsstödet på Utbildningsfondens webbplats

Yrkesexamensstipendium

Av de examina som avlagts vid slutet av 2017 beviljas yrkesexamensstipendium endast för fristående examen som har avlagts enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/98). I och med reformen av yrkesutbildningen utgår fristående yrkesexamen och kriterierna för beviljande av yrkesexamensstipendium ändras fr.o.m. början av år 2018.

Examen som grund för yrkesexamensstipendium

Yrkesexamensstipendium beviljas efter grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen som avlagts 1.1.2018 eller senare enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Om du har avlagt alla delar i examen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) vid slutet av 2017, kan du ansöka stipendium inom ett år från datum på examensbetyget.

Yrkesexamensstipendiets storlek

Stipendiet är fr.om. 1.1.2018 en engångsersättning på 400 euro.

Om du ansöker stipendium för fristående examen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) är stipendiet 395 euro om du tidigare har avlagt en examen efter grundläggande utbildning. Om din examen är den första efter grundläggande utbildningen är stipendiet 456 euro.

Examinandens ålder

Ett av villkoren för att du ska få stipendium, är att du vid tidpunkten för examen är under 68 år. Examensdagen är datum på examensbetyget. Om du ansöker stipendium för fristående examen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) ska du vara under 64 år på examensdagen. Övriga villkor för stipendiet, minst fem års arbetshistoria och stadigvarande bosatt i Finland, kvarstår.

Hur ansöker jag om yrkesexamensstipendium?

Du kan ansöka om stipendiet till Utbildningsfonden inom ett år efter avlagd examen. Examensdagen är samma som examensbetygets datum. Läs mera på Utbildningsfondens webbplats. https://www.koulutusrahasto.fi/se/yrkesexamensstipendium/ansokan/

Mer information

Bekanta dig med yrkesexamensstipendiet på Utbildningsfondens webbplats.

Studieledighet

Studieledigheten ger en chans till studier för yrkesverksamma. Arbets- eller tjänsteförhållandet fortsätter under studieledigheten, men arbetstagaren får vanligen ingen lön, om det inte har kommits överens om särskilt.

Du kan vara studieledig i högst två år under fem års tid. Du kan vara ledig i ett sträck eller dela in ledigheten i kortare perioder. Om ditt arbets- eller tjänsteförhållande har varat i mindre än ett år kan du få högst fem dagar studieledighet.

För hurudan utbildning?

Du kan få studieledighet för:

 • all slags utbildning som är underställd offentlig förvaltning (men inte för läroavtalsutbildning)
 • också i vissa fall för fackföreningsutbildning eller för utbildning som ordnas för lantbruksföretagare.

Hur ansöker jag?

Om studieledigheten varar längre än fem arbetsdagar bör du ansöka skriftligt om ledighet av din arbetsgivare minst 45 kalenderdagar före ledigheten inleds. Om studieledigheten varar minst fem arbetsdagar ska du ansöka om ledighet – muntligt eller skriftligt – minst 15 kalenderdagar innan ledigheten inleds, ifall inte du och din arbetsgivare kommer överens om annat.

Då du är studieledig utan lön kan du dessutom ansöka om vuxenutbildningsstöd, statsborgen för studielån, studiepenning och/eller bostadstillägg.

Mera information om studieledighet på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Alterneringsledighet

Alterneringsledigheten hjälper arbetstagare att orka i arbetet. Man kan använda ledigheten hur man vill, exempelvis för studier. Under alterneringsledigheten är du ledig, men ditt anställningsförhållande består.

För alterneringsledigheten kan du anhålla om alterneringsersättning. Arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande person för alterneringsledigheten. Minimilängden för alterneringsledigheten är 100 kalenderdagar, och maximilängden 360 kalenderdagar.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka om alterneringsledighet om du är heltidsanställd eller om du jobbar 75 procent av heltidsarbete. Du ska dessutom ha en arbetshistoria omfattande 16 år och ha varit i ett års oavbruten anställning hos samma arbetsgivare. Du kan dock inte inleda alterneringsledighet efter utgången av den kalendermånad under vilken du fyller 60 år. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen tillämpas dock inte på personer som är födda före år 1957.

Hur ska jag ansöka?

Gå till väga på följande sätt:

 • börja med att reda ut förutsättningarna för alterneringsledighet exempelvis på arbets- och näringsbyrån
 • Alterneringsledighet bygger på frivillighet. Du gör upp ett avtal med din arbetsgivare. Avtalet och bifogade utredningar över avlöning av vikarie för ledigheten och över att förutsättningarna för beviljande av ledighet uppfylls skickas till arbets- och näringsbyrån.
 • Du kan ansöka om alterneringsersättning från din egen arbetslöshetskassa eller på FPA:s byrå – Ansökningsblankett och anvisningar på Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.

Mera information

Läs mera om alterneringsledighet på TE-tjänsternas webbplats

Läs mera om alterneringsersättningen på FPA:s webbplats