Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Stöd för yrkesverksamma

Vuxenutbildningsstöd | Yrkesstipendium | Studieledighet | Alterneringsledighet

Vuxenutbildningsstöd

Sysselsättningsfonden beviljar fullständigt vuxenutbildningsstöd för vuxenstuderande som deltar i frivillig utbildning och som är i arbets- eller tjänsteförhållande eller verkar som företagare.

Vuxenutbildningsstöd kan beviljas för studier som ordnas i en finländsk läroanstalt som lyder under en offentlig myndighets tillsyn och som leder till examen eller delar av examen eller utgör yrkesinriktad fortbildning och kompletterande utbildning.

Vuxenutbildningsstöd för löntagare

Du kan få vuxenutbildningsstöd för löntagare om

 • du har varit i arbetslivet i minst åtta år
 • du har varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare i minst ett år före de stödda studierna börjar
 • du blir studieledig på deltid eller heltid
 • du bor i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland
 • din utbildning omfattas av vuxenutbildningsstödet
 • du får inte en förmån som hindrar betalning av vuxenutbildningsstöd.

Läs mer om vuxenutbildningsstöd för löntagare

Vuxenutbildningsstöd för företagare

Du kan få vuxenutbildningsstöd om:

 • du arbetar som företagare som huvudsyssla
 • su måste minska din företagsverksamhet på grund av deltagande i en utbildning som pågår i minst två månader
 • du har varit i arbetslivet minst åtta år
 • du bor i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer om vuxenutbildningsstöd för företagare

Yrkesexamensstipendium

Sysselsättningsfonden kan bevilja dig yrkesexamensstipendium om du har avlagt en i lagen om yrkesutbildning (531/2017) avsedd yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och du senast dagen då examen avläggs har sammanlagt minst fem år med pensionsförsäkrad arbetshistoria. Delar av en examen eller en uppdatering av examen berättigar inte till stipendiet. Stipendiet kan inte på basis av högskoleexamen.

Bekanta dig med yrkesexamensstipendiet på Sysselsättningsfondens webbplats

Studieledighet

Studieledigheten ger en chans till studier för yrkesverksamma. Arbets- eller tjänsteförhållandet fortsätter under studieledigheten, men arbetstagaren får vanligen ingen lön, om det inte har kommits överens om särskilt.

Du kan vara studieledig i högst två år under fem års tid. Du kan vara ledig i ett sträck eller dela in ledigheten i kortare perioder. Om ditt arbets- eller tjänsteförhållande har varat i mindre än ett år kan du få högst fem dagar studieledighet.

För hurdan utbildning?

Du kan få studieledighet för:

 • all slags utbildning som är underställd offentlig förvaltning (men inte för läroavtalsutbildning)
 • också i vissa fall för fackföreningsutbildning eller för utbildning som ordnas för lantbruksföretagare.

Hur ansöker jag?

Om studieledigheten varar längre än fem arbetsdagar bör du ansöka skriftligt om ledighet av din arbetsgivare minst 45 kalenderdagar före ledigheten inleds. Om studieledigheten varar minst fem arbetsdagar ska du ansöka om ledighet – muntligt eller skriftligt – minst 15 kalenderdagar innan ledigheten inleds, ifall inte du och din arbetsgivare kommer överens om annat.

Då du är studieledig utan lön kan du dessutom ansöka om vuxenutbildningsstöd, statsgaranti för studielån, studiepenning och/eller bostadstillägg.

Läs mera om studieledighet på arbets- och näringsministeriets webbplats

Alterneringsledighet

Alterneringsledigheten hjälper arbetstagare att orka i arbetet. Man kan använda ledigheten hur man vill, exempelvis för studier. Under alterneringsledigheten är du ledig, men ditt anställningsförhållande består.

För alterneringsledigheten kan du anhålla om alterneringsersättning. Arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande person för alterneringsledigheten. Minimilängden för alterneringsledigheten är 100 kalenderdagar, och maximilängden 180 kalenderdagar. Den som påbörjar alterneringsledighet måste ha minst 20 års arbetshistoria.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka om alterneringsledighet om du är heltidsanställd eller om du jobbar 75 procent av heltidsarbete. Du ska dessutom ha en arbetshistoria omfattande 20 år och ha varit i 13 månaders oavbruten anställning hos samma arbetsgivare.

Den övre åldersgränsen för den som tar ut alterneringsledighet är den nedre åldersgränsen för hans eller hennes ålderspension, minskad med tre år.  Om din årskulls lägsta pensionsålder till exempel är 1.11.2023, drar du av tre år och du får som lägsta gräns för alterneringsledighet 1.11.2020.

Bestämmelsen om den övre åldersgränsen tillämpas dock inte på personer som är födda före år 1957.

Hur ska jag ansöka?

Gå till väga på följande sätt:

 • börja med att reda ut förutsättningarna för alterneringsledighet exempelvis på arbets- och näringsbyrån
 • Alterneringsledighet bygger på frivillighet. Du gör upp ett avtal med din arbetsgivare. Avtalet och bifogade utredningar över avlöning av vikarie för ledigheten och över att förutsättningarna för beviljande av ledighet uppfylls skickas till arbets- och näringsbyrån.
 • Du kan ansöka om alterneringsersättning från din egen arbetslöshetskassa eller på FPA:s byrå – Ansökningsblankett och anvisningar på Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.

Mer information

Läs mera om alterneringsledighet på TE-tjänsternas webbplats

Läs mera om alterneringsersättningen på FPA:s webbplats