Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Stöd för yrkesverksamma

Vuxenutbildningsstöd ι Yrkesstipendium ι Studieledighet ι Alterneringsledighet

Vuxenutbildningsstöd

Sysselsättningsfonden beviljar fullständigt vuxenutbildningsstöd för vuxenstuderande som deltar i frivillig utbildning och som är i arbets- eller tjänsteförhållande eller verkar som företagare.

Om du blir studieledig utan lön från ditt arbete oavbrutet i minst två månader, kan du vara berättigad till fullständigt vuxenutbildningsstöd. Under tiden för fullständigt vuxenutbildningsstöd får du förtjäna inkomster upp till 250 euro per månad.

Läs mer om fullständigt vuxenutbildningsstöd på Sysselsättningsfondens webbplats

Jämkat utbildningsstöd för löntagare

Om dina studier pågår i perioder i minst två månader eller om du studerar på deltid, kan du ansöka om jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand.

Läs mer om jämkat utbildningsstöd på Sysselsättningsfondens webbplats

Vuxenutbildningsstöd för företagare

Du kan få särskilt vuxenutbildningsstöd om du är företagare.

Läs mer om vuxenutbildningsstöd för företagare

Yrkesexamensstipendium

Yrkesexamensstipendium beviljas efter grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen som avlagts 1.1.2018 eller senare enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017). Stipendet beviljas av Sysselsättningsfonden som en engångsersättning. Som examen efter grundläggande utbildning beaktas också avlagd gymnasielärokurs (gymnasiets avgångsbetyg) och studentexamen. Utomlands avlagda examina beaktas inte.

Mer information yrkesexamensstipendiet och ansökan

Bekanta dig med yrkesexamensstipendiet på Sysselsättningsfondens webbplats

Studieledighet

Studieledigheten ger en chans till studier för yrkesverksamma. Arbets- eller tjänsteförhållandet fortsätter under studieledigheten, men arbetstagaren får vanligen ingen lön, om det inte har kommits överens om särskilt.

Du kan vara studieledig i högst två år under fem års tid. Du kan vara ledig i ett sträck eller dela in ledigheten i kortare perioder. Om ditt arbets- eller tjänsteförhållande har varat i mindre än ett år kan du få högst fem dagar studieledighet.

För hurudan utbildning?

Du kan få studieledighet för:

  • all slags utbildning som är underställd offentlig förvaltning (men inte för läroavtalsutbildning)
  • också i vissa fall för fackföreningsutbildning eller för utbildning som ordnas för lantbruksföretagare.

Hur ansöker jag?

Om studieledigheten varar längre än fem arbetsdagar bör du ansöka skriftligt om ledighet av din arbetsgivare minst 45 kalenderdagar före ledigheten inleds. Om studieledigheten varar minst fem arbetsdagar ska du ansöka om ledighet – muntligt eller skriftligt – minst 15 kalenderdagar innan ledigheten inleds, ifall inte du och din arbetsgivare kommer överens om annat.

Då du är studieledig utan lön kan du dessutom ansöka om vuxenutbildningsstöd, statsborgen för studielån, studiepenning och/eller bostadstillägg.

Mera information om studieledighet på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Alterneringsledighet

Alterneringsledigheten hjälper arbetstagare att orka i arbetet. Man kan använda ledigheten hur man vill, exempelvis för studier. Under alterneringsledigheten är du ledig, men ditt anställningsförhållande består.

För alterneringsledigheten kan du anhålla om alterneringsersättning. Arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande person för alterneringsledigheten. Minimilängden för alterneringsledigheten är 100 kalenderdagar, och maximilängden 180 kalenderdagar. Den som påbörjar alterneringsledighet måste ha minst 20 års arbetshistoria.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka om alterneringsledighet om du är heltidsanställd eller om du jobbar 75 procent av heltidsarbete. Du ska dessutom ha en arbetshistoria omfattande 16 år och ha varit i ett års oavbruten anställning hos samma arbetsgivare. Du kan dock inte inleda alterneringsledighet efter utgången av den kalendermånad under vilken du fyller 60 år. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen tillämpas dock inte på personer som är födda före år 1957.

Hur ska jag ansöka?

Gå till väga på följande sätt:

  • börja med att reda ut förutsättningarna för alterneringsledighet exempelvis på arbets- och näringsbyrån
  • Alterneringsledighet bygger på frivillighet. Du gör upp ett avtal med din arbetsgivare. Avtalet och bifogade utredningar över avlöning av vikarie för ledigheten och över att förutsättningarna för beviljande av ledighet uppfylls skickas till arbets- och näringsbyrån.
  • Du kan ansöka om alterneringsersättning från din egen arbetslöshetskassa eller på FPA:s byrå – Ansökningsblankett och anvisningar på Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.

Mer information

Läs mera om alterneringsledighet på TE-tjänsternas webbplats

Läs mera om alterneringsersättningen på FPA:s webbplats