Skip to content

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser 30.11.-11.12.
Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Resultat i höstens gemensamma ansökan till högskolor har nu publicerats!
Ta emot studieplatsen senast 4.12 kl. 15.
Du kan antas från senast 15.12 kl. 15.

Se anvisningar gällande mottagande av studieplats och reservplatser. 
Se vanliga frågor om mottagande av studieplats.

Stöd för studerande

Studiestöd | Skolresestöd | Stöd för grundläggande utbildning för vuxnaStudiestöd för studier utomlands 

Studiestöd

Folkpensionsanstaltens studiestöd är det vanligaste sättet att finansiera studier på. Du kan få studiestöd för studier efter den grundläggande utbildningen. Studiestödet är avsett att trygga din utkomst under studietiden. Studiestödets mängd och villkor för beviljande är olika för högskolestuderande och studerande i gymnasier eller yrkesläroanstalter. Studiestöd kan du i allmänhet få efter att du fyllt 17 år.

Till studiestödet hör

 • studiepenning
  • studiepenningens försörjarförhöjning
  • läromaterialstillägg till studiepenningen
 • statsgaranti för studielån
 • bostadstillägg (endast för dem som studerar och bor utomlands eller på Åland och för personer som studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och som bor i läroanstaltens elevhem).

Studiepenningens storlek är beroende av ålder, boendeform, civilstånd, läroanstalt och eventuellt föräldrarnas inkomster.

Läromaterialstillägg kan beviljas dem som avlägger yrkesutbildning eller gymnasieutbildning, som berättigar till studiestöd. Det ges inte högskolestuderande, studerande inom den grundläggande utbildningen och inte heller studerande inom det fria bildningsarbetet, t.ex. vid folkhögskolelinjer.

Statsgaranti för studielån kan beviljas om du får studiepenning eller vuxenutbildningsstöd.

För hurdana studier kan jag få studiestöd?

Du kan få studiestöd för följande studier som sker på heltid (omfattningen minst två månader):

 • gymnasiestudier (inte för studier i vuxengymnasium)
 • vuxengymnasiestudier då studierna är en del av en kombinationsexamen, som du avlägger parallellt med en yrkesinriktad grundexamen
 • grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning
 • högskolestudier
 • grundläggande utbildning för vuxna
 • för vissa studier vid privata läroanstalter (kontrollera läroanstalterna på FPA:s webbplats).

Skolresestöd

Skolresestöd beviljas för dagliga skolresor. För att få skolresestöd ska du bo och studera i Finland på heltid. Stödet beviljas i första hand för skolresor med allmänna kommunikationsmedel eller med skolskjuts.

Du kan få skolresestöd om du

 • studerar i gymnasium
 • avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller en del av den
 • genomför gymnasiestudier eller avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller en del av den vid en folkhögskola
 • deltar i grundläggande utbildning för vuxna
 • studerar vid vuxengymnasium och samtidigt avlägger en yrkesinriktad grundexamen (kombi)
 • deltar i utbildning som förbereder invandrare eller personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasiestudier
 • deltar i utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)
 • deltar i utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • studerar vid Räddningsinstitutet eller Brottspåföljdsområdets utbildningscentral för att avlägga en yrkesinriktad grundexamen.

Studierna som berättigar till skolresestöd bör vara heltidsstudier.

Läs mera om skolresestödet på FPA:s webbplats

Stöd för studerande inom grundläggande utbildning för vuxna

Om du studerar inom grundläggande utbildning för vuxna kan du få studiestöd och skolresestöd. För att få stöd bör du studera minst 22 kurser under ett läsår.

Studiestödet beviljas i allmänhet enligt samma principer som studiestödet för gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

Studiestöd för studier utomlands

Om du tänker studera utomlands, är det skäl att börja fundera på hur du ska finansiera dina studier i så god tid som möjligt. Ta på förhand reda på vad studierna kostar, såsom terminsavgifter, studieavgifter och levnadskostnader.

En del av examen utomlands

Du kan få studiestöd för studier eller praktik utomlands om de anknyter till en inhemsk examen och godkänns som en del av examen. Du kan delta i studentutbyte eller skaffa din studieplats på egen hand.

Hela examen utomlands

Du kan få studiestöd för att avlägga en examen utomlands oberoende av studieland, om studierna motsvarar studier som berättigar till stöd i Finland. Din vistelse utomlands bör vara tillfällig.

Mer information om studiestöd

Mer information om studiestödet på FPA:s webbplats

Bekanta dig med FPA:s snabbguide om studiestöd