Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. 

 Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

Finansiering av studierna

Du kan få finansiellt stöd för studierna när du har antagits till en läroanstalt och studerar där på heltid. Stöd beviljas för studier efter grundläggande utbildning.

Den egna livssituationen påverkar stödet. Stödformerna varierar beroende på om du går ut grundskolan eller om du redan är ute i arbetslivet. För arbetslösa finns egna stödformer. Också för boendekostnader är det möjligt att få stöd. 

Det finns olika stödformer för olika livssituationer:

  • unga som påbörjar studier efter grundskolan
  • arbetstagare
  • arbetslösa
  • invandrare
  • personer i behov av särskilt stöd.

Ta reda på hur studierna finansieras innan du påbörjar studierna. Det lönar sig att genast söka stöd när du har fått en studieplats.

Huruvida du får stöd beror på din livssituation. De enda stödformerna för unga är i praktiken FPA:s studiestöd och skolresestöd. För vuxna finns många alternativa former av stöd. Stödets storlek påverkas vanligen av inkomsterna under studietiden. Vissa stöd påverkas också av föräldrarnas och makens/makans stöd.

Organisationer och stiftelser stöder också studier genom stipendier.