Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

COVID-19 och antagning av studerande

(Uppdaterad 15.3.2021: Universitet)

Spridningen av coronavirus COVID-19 kan möjligt påverka antagningen av studerande. På den här sidan finns aktuell information om effekten av coronavirus inom antagningen av studerande och ordnande av urvalsprov.

Länkar till ytterligare information finns i slutet av texten och i den högra spalten.

På Utbildningsstyrelsens webbplats finns information och anvisningar för de avvikande undervisningsarrangemang som coronavirusepidemin orsakar.

På Studentexamensnämndens webbplats finns anvisningar och information om beredskapen för coronaviruset och studentexamen våren 2021.

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns frågor och svar om coronaviruset och beredskapen för den.

Gymnasier och yrkesläroanstalter

Coronavirusepidemin kan inverka på inträdes- och lämplighetsproven. Läroanstalterna kan vid behov annullera inträdesproven eller ordna dem på annat sätt, exempelvis per distans eller förutsätta andra tilläggsprestationer. Om läroanstalterna trots allt ordnar inträdes- och lämplighetsprov beaktar de särskilt att coronaviruset inte sprids.

På grund av coronavirussituationen kan läroanstalterna skicka kallelser till eller information om inträdes- och lämplighetsprov eller språkprov via e-post istället för brevpost. Kontrollera därför regelbundet din e-post. 

Läroanstalterna ger mer information on inträdes- och lämplighetsproven.

Högskolor

Vårens gemensamma ansökningar till högskolor ordnas normalt 7.1. klo 8.00 – 20.1. klo 15.00 och 17.3. klo 8.00−31.3. klo 15.00.

Tidsgränsen för publiceringen av antagningsresultaten i den första gemensamma ansökan är 4.6.2021 och i den andra gemensamma ansökan 9.7.2021.

Högskolorna ger sökande anvisningar om urvalsprov och övrigt som gäller antagningen till högskolor på sina egna webbplatser och i eventuella andra kanaler.

Universitet (uppdaterad 15.3.2021)

Universiteten har tillsammans fastställt att urvalsproven våren och sommaren 2021 genomförs som fysiska tillställningar på campus och i andra övervakade lokaler. Planen har utarbetats med beaktande av den rådande pandemisituationen och de säkerhetsarrangemang som den förutsätter.

Om myndigheterna under våren utfärdar föreskrifter om coronasituationen som påverkar anordnandet av urvalsproven informeras de sökande separat om detta.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf har samlat information om coronasituationen på sin webbplats.

Yrkeshögskolor (uppdaterad 22.1.2021)

Den gemensamma ansökan som inleds i mars genomförs som betygsantagning och med ett YH-urvalsprov som på grund av coronaepidemin arrangeras under speciella omständigheter. Provet arrangeras 31.5–9.6.2021 som ett prov på campus och i ett steg, i lokaler som yrkeshögskolorna väljer för ändamålet. Antalet provdagar har utökats till åtta.

Länkar till ytterligare information

Se Utbildningsstyrelsens anvisning angående beredskap inför coronaviruset

Se studentexamensnämndens anvisningar gällande coronaviruset

Läs om vanliga frågor om coronaviruset och beredskapen på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Läs mera om universitetens beredskap och riktlinjer för coronaviruset på UNIFIs webbplats

Se meddelande om universitetens urvalsprov på UNIFIs webbplats

Läs mera om yrkeshögskolornas antagning i den andra gemensamma ansökan till högskolor på Arene r.f:s webbplats