Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Folkhögskolan som alternativ

Det finns en mångfald av studiemöjligheter för både unga och vuxna i folkhögskolorna. I det följande presenteras några alternativ.

Grundskolestudier

Om du vill höja dina tidigare grundskolvitsord, läsa enskilda läroämnen eller om du vill ha ett avgångsbetyg från grundskolan, kan du studera på folkhögskolans grundskollinje. Att avlägga hela lärokursen är gratis. Minst ett läsår lång grundskollinje ger 6 poäng då du söker i gemensam ansökan till yrkesutbildning.

Vem kan söka?

Du kan söka till folkhögskolans grundskollinje om du fyllt 17 år och saknar grundskolans avgångsbetyg. Ansökan gör du direkt till den folkhögskola som ordnar undervisningen.

Tionde klassen i folkhögskolan

I folkhögskolan kan du på tionde klassen höja dina vitsord på grundskolans avgångsbetyg. Du får 6 poäng för avlagd tionde klass då du söker i gemensam ansökan till grundläggande yrkesutbildning.

Tionde klassen är gratis för dem som fått grundskolans avgångsbetyg under samma eller föregående år.

Läs mera om tionde klassen i folkhögskola.

Hur söker jag till tionde klassen?

Du söker till tionde klassen via Studieinfo.fi. Läs mera om ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan.

Folkhögskoleåret för läropliktiga

Folkhögskoleåret för läropliktiga är en ny utbildning som varar ett år. Utbildningen omfattar 53 studiepoäng. Utbildningens mål är att förbättra de ungas inlärningsfärdigheter och kunnande samt att stöda de unga i planeringen av sitt liv och sin framtid. Efter folkhögskoleåret kan du fortsätta studera på andra stadiet, det vill säga inom gymnasieutbildning eller yrkesutbildning.

Utbildningen inleds i augusti 2021. Du ansöker om studieplats direkt till folkhögskolan.

Studierna, boendet och måltiderna är gratis inom utbildning avsedd för läropliktiga studerande.

Läs mera om folkhögskoleåret för läropliktiga på Folkhögskoleföreningens webbplats

Gymnasielinjen

På gymnasielinjen kan du bli student eller avlägga delar av gymnasiets lärokurs. I undervisningen följs läroplanen för vuxengymnasiet.

Allmänbildande linjer

De allmänbildande linjerna vid folkhögskolorna räcker vanligen ett läsår. Under ett folkhögskolår kan du repetera skolämnen, fördjupa dig i specialområden och prova på nya sätt att studera. På många linjer kan du förbereda dig för fortsatta studier och avlägga studier inom den öppna universitetsundervisningen. Du får 6 poäng för en minst ett läsår lång linje då du söker via gemensam ansökan till grundläggande yrkesutbildning.

Yrkesinriktade examina eller delar av dem

Vid en del folkhögskolor erbjuds möjlighet att avlägga yrkesinriktade examina eller delar av dem. Du hittar utbildningarna och information om ansökan till dem i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo. Ansökan görs i gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan.