Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: Kom ihåg att lägga till nödvändiga bilagor i din ansökningsblankett före kl. 15 onsdagen 23.9.
Om du inte lyckas lägga bilagor, kan du skicka dem direkt till de högskolor som du har sökt till.

Se yrkeshögskolornas ansökningsservice
Se universitetens ansökningsservice

Gymnasiestudier

""

I gymnasiet läser du

  • obligatoriska kurser
  • fördjupade kurser
  • tillämpade kurser.

De obligatoriska kurserna måste alla studerande avlägga.

De fördjupade kurserna är i huvudsak fortsättningskurser (temakurser) som direkt sammanhänger med de obligatoriska kurserna. Av dessa kan du välja sådana som lämpar sig för dina studier. Förutom de nationella fördjupade kurserna kan gymnasiet erbjuda dig lokala fördjupade kurser.

De tillämpade kurserna variera enligt gymnasium. Du kan välja lämpliga studier ur gymnasiets utbud. Tillämpade kurser består av gymnasiediplom och gemensamma kurser i olika konstämnen. De tillämpade lokala kurserna kan vara

  • metodkurser eller kurser som innehåller delar av olika läroämnen
  • yrkesinriktade studier som erbjuds av ditt eget gymnasium eller någon annan läroanstalt
  • andra kurser som lämpar sig för gymnasiet.

I kurserna kan dessutom ingå avläggande av gymnasiediplom i olika ämnen. Du kan välja tillämpade kurser enligt eget val.

Studerande kan utarbeta en individuell studieplan för sina gymnasiestudier redan från och med hösten 2019. Läs mera om den individuella studieplanen

Studiehandledning för gymnasiestudier

Under gymnasietiden får du handledning för dina studier och val. Med hjälp av handledningen förstår du hur olika val under gymnasietiden påverkar dina karriärmöjligheter och möjligheter till fortsatta studier.

Som stöd för gymnasiestudierna och övergången till fortsatta studier och arbetslivet utarbetar du en individuell plan som innehåller

  • en studieplan
  • en plan för studentexamen
  • en plan för fortsatta studier och yrkeskarriär.

I början av dina studier vid gymnasiet får du information om läroanstaltens verksamhet och gymnasiestudierna. Under gymnasietiden kan du bekanta dig med både arbetslivet och framtida studieplatser. I slutskedet av gymnasieutbildningen får du information om fortsatta studier efter gymnasiet.

Gymnasiediplom

Gymnasierna kan erbjuda sina studerande möjlighet att avlägga gymnasiediplom som tillämpad kurs. Diplomet kan avläggas i konst- och färdighetsämnen, såsom huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, media, musik, dans och teater.

Studier kan avläggas på distans

I gymnasiet kan du också läsa endast en kurs av ett visst läroämne eller en del av den självständigt exempelvis på distans. Mera in­formation om studier och läroämnen får du av gymnasierna.

Om du är i behov av stöd

Stöd för inlärningen och skolgångsstöd ordnas utgående från de studerandes behov. Behovet av stöd kan till exempel bero på att en studerande tillfälligt har blivit efter i studierna. Alla elever ges möjlighet att lyckas och utvecklas i sina studier.

Gymnasiestudierna är kursbundna

Gymnasieutbildningen för unga består av följande kurser:

Läroämne Obligatoriska kurser Antalet riksomfattande kurser som erbjuds som fördjupade studier
Modersmål och litteratur 6 3
A-språk 6 2
B-språk 5 2
Övriga språk 8+8
Matematik
– Gemensam kurshelhet 1
– kort lärokurs 5 2
– lång lärokurs 9 3
Miljö och naturvetenskaper
– Biologi 2 3
– Geografi 1 3
– Fysik 1 6
– Kemi 1 4
Humanistisk-samhällsvetenskapliga
– Filosofi 2 2
– Psykologi 1 4
– Historia 3 3
– Samhällslära 3 1
– Religion eller livsåskådningskunskap 2 4
– Hälsokunskap 1 2
Konst- och färdighetsämnen 5
– Gymnastik och idrott 2 3
– Musik 1 eller 2 2
– Bildkonst 1 eller 2 2
Studiehandledning 2 0
Obligatoriska kurser 47-51
Fördjupade kurser minst 10
Temakurser 3
Kurser sammanlagt minst  75

Gymnasiestudier och yrkesstudier samtidigt

Som gymnasiestuderande kan du samtidigt avlägga en yrkesinriktad grundexamen. Du kan bilda en studiebricka med läroanstalternas studieutbud och därifrån välja lämpliga studier. Samtidiga gymnasie- och yrkesstudier tar cirka fyra år i anspråk. Mera information får du av gymnasierna.