Skip to content

Studentexamen

Examenstillfällen ordnas två gånger per år, på våren och hösten. Studentskrivningarna hålls samtidigt i alla gymnasier och läroanstalter som ordnar gymnasieutbildning.

Du kan avlägga studentexamen antingen som en helhet under ett examenstillfälle eller avlägga examensproven under högst tre på varandra följande ex­amenstillfällen.

Vad består studentexamen av?

I studentexamen avlägger du minst fyra prov av vilka pro­vet i modersmål är obligatoriskt för alla. De tre andra obligatoriska proven kan du välja bland följande:

  • provet i det andra inhemska språ­ket (finska eller svenska)
  • provet i ett främmande språk
  • provet i matematik
  • provet i realämnena.

Utöver de obligatoriska proven kan du avlägga ett eller flera extra prov. När du har avlagt de obligatoriska proven med godkända vitsord får du ett studentexamensbetyg. Betyget ges vid den examensomgång då du avlagt alla obligatoriska prov med godkända vits­ord. Du bör ha slutfört gymnasiets lärokurs för att få student­examensbetyget.

I studentexamen får följande personer delta

  • gymnasieelever får delta i prov i de läroämnen där de har avlagt alla obligatoriska kurser
  • den som tar om ett godkänt prov (en omtagningsmöjlighet) eller ett underkänt prov (ett obligatoriskt prov som underkänts kan tas om två gånger under tre på examenstillfället ome­delbart följande examensomgångar)
  • den som kompletterar sin examen får delta i provet i de ämnen där personen inte tidigare skrivit prov eller i ett ämne i vilket personen skrivit ett prov på annan nivå
  • den som avlagt gymnasiets lärokurs vid ett utländskt gymnasium
  • den som avlagt eller avlägger en yrkesinriktad grundexamen.

Om du har avlagt en yrkesinriktad examen som omfattar minst två och ett halvt år kan du delta i studentexamen utan tilläggsstudier. För den som har avlagt en kortare examen krävs vissa tilläggsstudier som på basis av ansökan bestäms av studentexamensnämnden.

Du kan delta i studentexamen också medan du avlägger yrkesinriktade studier förutsatt att du har avlagt yrkesinriktade studier omfattande minst ett och ett halvt år.

Anmälan till studentexamen görs skriftligen till gymnasiets rektor. Anmälan är bindande. Av de anmälda debiteras en examensavgift (grundavgift och avgifter per prov).