Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Studentexamen

""

Studentexamen ordnas i slutet av gymnasiestudierna, på våren eller hösten. Studentskrivningarna hålls samtidigt i alla gymnasier och läroanstalter som ordnar gymnasieutbildning.

Du kan avlägga studentexamen antingen som en helhet under ett examenstillfälle eller avlägga examensproven under högst tre på varandra följande ex­amenstillfällen.

Bekanta dig med anvisningarna för avläggande av de digitala studentexamensproven på Studentexamensnämnden webbplats

Vad består studentexamen av?

Studentexamen består av minst fyra studentexamensprov. Utöver provet i modersmål och litteratur bör du enligt eget val avlägga minst tre prov i följande ämnen:

 • matematik
 • det andra inhemska språket
 • ett främmande språk eller
 • realämnen.

Utöver de obligatoriska proven kan du avlägga ett eller flera extra prov.

I läroämnena matematik och det andra inhemska språket ordnas prov i två kravnivåer. I främmande språk kan ordnas prov i två nivåer. Oberoende av dina gymnasiestudier kan du välja den nivå enligt vilken du deltar i prov.

När du har avlagt de obligatoriska proven med godkända vitsord samt lärokursen för gymnasiet eller en annan examen eller utbildning som berättigar till studentexamen får du studentexamensbetyget. Betyget ges vid den examensomgång då du avlagt alla obligatoriska prov med godkända vits­ord.

Du kan avlägga studentexamen under högst tre på varande följande examenstillfällen. Du kan lägga till extra ämnen i din examen ända tills examen har avlagts i sin helhet eller under samtliga tre på varandra följande examenstillfällen.

Du kan förnya ett godkänt eller underkänt prov under de tre på varandra följande examenstillfällena. Du kan dessutom komplettera examen med läroämnen i vilka du inte ännu har deltagit i. Dessutom kan du avlägga prov i en annan kravnivå än den du tidigare avlagt.

Förnyelser år 2022 i studentexamen

Från och med våren 2022 krävs att examinanden har avlagt fem prov i studentexamen. Förfarandet gäller dem som påbörjar avläggandet av studentexamen våren 2022. Den som avlägger en del av proven hösten 2021 (eller våren 2021 och hösten 2021) och resten av ämnena våren 2022 avlägger dock studentexamen enligt nuvarande modell.

Samtliga examinander bör också i fortsättningen avlägga provet i modersmål och litteratur. De övriga ämnena väljs ur följande ämnesgrupper:

 1. ett främmande språk
 2. det andra inhemska språket
 3. matematik
 4. realen.

I minst ett prov bör man avlägga prov i lång lärokurs. Examinanden väljer proven ur minst tre olika ämnesgrupper.

När kan du delta i studentexamen?

Du kan delta i studentexamen om

 • du studerar i gymnasiet och har avlagt de obligatoriska kurserna i läroämnet
 • du har tidigare avlagt gymnasiets lärokurs eller en utländsk gymnasieexamen
 • du avlagt eller avlägger för tillfället en yrkesinriktad grundexamen (minst 90 kompetenspoäng)
 • en annan minst två-årig yrkesinriktad examen eller motsvarande studier samt eventuella tilläggsstudier som Studentexamensnämnden fastställer.

Anmäl dig till studentexamen

Anmälan till studentexamen görs skriftligen till gymnasiets rektor. Anmälan är bindande. Av de anmälda debiteras en examensavgift (grundavgift och avgifter per prov).

Tilläggsuppgifter om studentexamen

Du kan läsa mer om studentexamen och de praktiska arrangemangen för proven på Studentexamensnämndens webbplats.

Läs mera på Studentexamensnämndens webbplats