Skip to content

Höstens gemensamma ansökan till högskolor: Kom ihåg att lägga till nödvändiga bilagor i din ansökningsblankett före kl. 15 onsdagen 23.9.
Om du inte lyckas lägga bilagor, kan du skicka dem direkt till de högskolor som du har sökt till.

Se yrkeshögskolornas ansökningsservice
Se universitetens ansökningsservice

Studentexamen

""

Studentexamen ordnas i slutet av gymnasiestudierna, på våren eller hösten. Studentskrivningarna hålls samtidigt i alla gymnasier och läroanstalter som ordnar gymnasieutbildning.

Du kan avlägga studentexamen antingen som en helhet under ett examenstillfälle eller avlägga examensproven under högst tre på varandra följande ex­amenstillfällen.

Bekanta dig med anvisningarna för avläggande av de digitala studentexamensproven på Studentexamensnämnden webbplats

Vad består studentexamen av?

Studentexamen består av minst fyra studentexamensprov. Utöver provet i modersmål och litteratur bör du enligt eget val avlägga minst tre prov i följande ämnen:

 • matematik
 • det andra inhemska språket
 • ett främmande språk
 • realämnen.

Utöver de obligatoriska proven kan du avlägga ett eller flera extra prov. När du har avlagt de obligatoriska proven med godkända vitsord får du ett studentexamensbetyg. Betyget ges vid den examensomgång då du avlagt alla obligatoriska prov med godkända vits­ord. Du bör ha slutfört gymnasiets lärokurs (75 kurser) för att få student­examensbetyget.

När kan du delta i studentexamen?

Du kan delta i studentexamen om

 • du studerar i gymnasiet och har avlagt de obligatoriska kurserna i läroämnet
 • du tar om ett godkänt prov eller ett underkänt prov (ett obligatoriskt prov som underkänts under pågående examen kan du ta om tre gånger, i annat fall finns inga begränsningar)
 • du kompletterar din examen i de ämnen som du inte tidigare avlagt prov i eller om du vill avlägga ett ämnesprov på annan nivå än tidigare
 • du avlagt gymnasiets lärokurs vid ett utländskt gymnasium
 • du avlagt eller avlägger en yrkesinriktad grundexamen.

Om du har avlagt en yrkesinriktad examen som omfattar minst två och ett halvt år kan du delta i studentexamen utan tilläggsstudier. En snävare examen kräver vissa tilläggsstudier.  Studentexamensnämnden fastställer tilläggsstudierna på basis av ansökan.

Du kan delta i studentexamen också medan du avlägger yrkesinriktade studier om du har avlagt yrkesinriktade studier som omfattar minst ett och ett halvt år.

Anmäl dig till studentexamen

Anmälan till studentexamen görs skriftligen till gymnasiets rektor. Anmälan är bindande. Av de anmälda debiteras en examensavgift (grundavgift och avgifter per prov).

Studentexamen reformeras

Det sker en del förändringar i studentexamen. En del av förnyelserna i den nya lagen införs redan från och med studentexamen hösten 2019. Det gäller exempelvis omtagning av prov. Beaktande av läs- och skrivsvårigheter, sjukdom eller funktionshinder samt främmande språk som modersmål förnyas också samtidigt. Följande förändringar är på kommande:

 • Godkända prov kan tas om utan begränsningar.
 • Den som avlagt examen kan ta om också underkända prov utan begränsningar.
 • Medan examen avläggs har examinanden rätt att ta om ett underkänt prov tre gånger till skillnad från nuvarande två gånger.

Förändringarna berör i sin helhet de examinander som börjar avlägga studentexamen våren 2022 eller därefter. I praktiken innebär det gymnasieelever som påbörjar sina studier hösten 2020.

Läs mera på Studentexamensnämndens webbplats