Skip to content

Nya gymnasiet – gymnasieutbildningen och studentexamen förnyas

Lukion opiskelijat istuvat penkillä koulun pihalla

Gymnasieutbildningen reformeras. I det nya gymnasiet:

 • får du en bred allmänbildning
 • får du goda färdigheter att övergå till högskolestudier
 • gör du upp en individuell studieplan, som stöder genomförandet av studierna och underlättar övergången till högskolestudier
 • får du färdigheter att tillägna dig, kombinera och använda dina kunskaper och färdigheter och att mångsidigt tillämpa det som du har lärt dig också över läroämnesgränserna
 • kan du utveckla dina färdigheter med tanke på fortsatta studier, arbetslivet, företagande, samhället och internationalisering.

Gymnasieutbildningens studieinnehåll är detsamma som hittills. Du kan fortfarande genomföra gymnasiet på fyra år.

Vad är en individuell studieplan?

Som gymnasiestuderande utarbetar du med stöd av gymnasiets rektor och lärare en individuell studieplan som stöd för studierna och övergången till fortsatta studier och arbetsliv. -Studieplanen innehåller:

 • en studieplan
 • en plan för studentexamen
 • en plan för fortsatta studier och karriären.

Studieplanen utarbetas i början av studierna och uppdateras regelbundet under studierna.

Studerande kan utarbeta en individuell studieplan för sina gymnasiestudier redan från och med hösten 2019, alltså redan innan den nya läroplanen har införts.

När införs nya läroplaner för gymnasiet?

De förnyade läroplanerna för gymnasiet införs senast från hösten 2021. I praktiken innebär det att om du börjar dina gymnasiestudier hösten 2021 eller senare, så kommer du att studera enligt den nya läroplanen. Om du inleder dina studier före år 2021, genomför du gymnasiestudierna enligt den nuvarande läroplanen.

Kontinuerlig ansökan till gymnasiet införs

Du söker till gymnasiet via gemensam ansökan på våren. Till eventuella lediga studieplatser kan du i fortsättningen söka via kontinuerlig ansökan. Till lediga studieplatser i gemensam ansökan våren 2019 söker du ändå via tilläggsansökan såsom hittills.

På vilka grunder antas de studerande till gymnasiet?

I gemensam ansökan antas du som gymnasiestuderande på samma grunder som hittills. Du får poäng för avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Till en del gymnasieutbildningar kan det dessutom ordnas inträdes- och lämplighetsprov eller andra tilläggsprov.

I den kontinuerliga ansökan bestämmer gymnasierna om antagningsgrunderna och exakta ansökningstider och -förfarande.

I det nya gymnasiet poängsätts studiernas omfattning

I gymnasiet avlägger du både obligatoriska och valfria studier. Du kan dessutom välja gymnasiediplom och andra valfria studier enligt gymnasiets utbud.

Man studerar samma läroämnen som hittills, men studiernas omfattning poängsätts enligt deras omfattning och studieavsnitt. Gymnasiet beslutar i hur omfattande studieavsnitt studierna erbjuds. Det totala antalet studiepoäng i gymnasieutbildning för unga är 150 studiepoäng. 

Studier och studiepoäng som ingår i gymnasieutbildningen 

Läroämnesgrupp och läroämnen i studiepoäng (sp) Obligatoriska studier i studiepoäng (sp) Valfria studier i studiepoäng (sp)
Modersmål och litteratur  12 6
Andra inhemska språket
– som A-språk 12 4
– som B1-språk 10 4
Främmande språk, B2- ja B3-språk 16 + 16
Matematik, gemensamma studier 2
Matematik, kort lärokurs 10 4
Matematik, lång lärokurs 18 6
Biologi 4 6
Geografi 2 6
Fysik 2 12
Kemi 2 8
Filosofi 4 4
Psykologi 2 8
Historia 6 6
Samhällslära 6 2
Religion eller livsåskådningskunskap 4 8
Hälsokunskap 2 4
Gymnastik 4 6
Musik 2 eller 4 4
Bildkonst 2 eller 4 4
Studiehandledning 4
Tematiska studier 6
Obligatoriska studier sammanlagt  94 eller 102
Valfria studier sammanlagt  20
Studierna sammanlagt minst  150 sp

Gymnasieutbildningen för vuxna omfattar 88 studiepoäng. Läs mer om gymnasieutbildning för vuxna

Utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk omfattar 50 studiepoäng. Läs mer om utbildning som förbereder för gymnasium

Studentexamen reformeras

Också studentexamen genomgår en del förändringar. De införs från och med studentskrivningarna hösten 2019. Följande förändringar är på kommande:

 • Godkända prov kan i fortsättningen tas om utan begränsningar.
 • Den som avlagt examen kan ta om också underkända prov utan begränsningar.
 • Medan examen avläggs har examinanden rätt att ta om ett underkänt prov tre gånger till skillnad från nuvarande två gånger.

Förändringarna berör de examinander som börjar avlägga studentexamen våren 2022 eller därefter. I praktiken innebär det gymnasieelever som påbörjar sina studier hösten 2020. Studerande som inlett sina studier eller senast hösten 2021 avlägger studentexamen i nuvarande form.

I fortsättningen ges valet av ämnen i studentexamen en allt större betydelse

Från och med år 2020 införs betygsantagningar till högskolorna som det huvudsakliga antagningssättet till högskolestudier. I praktiken innebär det att valet av ämnen i studentexamen och provframgången har större betydelse än hittills. Yrkeshögskolorna och universiteten har publicerat poängtabeller över betygsantagningarna år 2020. I tabellerna framgår antalet poäng för olika studentexamensämnen.

Läs mer om högskolornas betygsantagningar