Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Det kan uppkomma störningar idag den 17.8. i bläddrandet av gamla Studieinfos utbildningsutbud. Vi beklagar detta.

Frågor och svar om ansökan till högskolor

Varför finns det inte statistik över poänggränser i Studieinfo?

En del av högskolorna publicerar på sina egna webbplatser statistik över poänggränser för föregående år. Dessutom ger de läsanvisningar och information om vad siffrorna bygger på och deras innebörd.

Det sammanställs ingen riksomfattande statistik, eftersom uppgifterna inte kan jämföras i och med att högskolorna iakttar olika antagningsgrunder.

  • Antagningsgrunderna kan förändras årligen, vilket föranleder att statistiken för olika år inte är sinsemellan jämförbara.
  • Vid olika högskolor och inom olika fakulteter eller enheter följs olika antagningsgrunder. Poängen och poängsättningen kan inte jämföras sinsemellan om ett universitet vid antagningen betonar studentexamensbetygets vitsord, ett annat urvalsprovet, ett har urvalsprov med flervalsuppgifter, medan ett annat har omfattande essäuppgifter.
  • Poängen i statistiken kan bestå av antagningsresultatet eller resultatet före mottagandet av studieplats. Det motsvarar inte det lägsta poängantalet enligt vilket en sökande har fått en studieplats.

Uppgifterna om poänggränserna beskriver endast hur många poäng som räckte till för antagning ett visst år vid en viss högskola, medan det är oklart hur poängen räknas därpå följande år eller hur många poäng det krävs för antagning. Istället för att försöka utläsa något ur föregående års poäng, lönar det sig för en sökande att bekanta sig med urvalsproven och försöka förbereda sig för dem enligt bästa förmåga.

Kallas sökande till urvalsproven?

Högskolornas urvalsprov ordnas antingen i ett skede eller i flera skeden. Urvalsprovsdagen meddelas i förväg. När det gäller urvalsprov som sker i flera skeden, kan eventuellt endast de som klarat sig bäst i det första skedet kallas till följande skede. Se mera information under fliken Antagningsgrunder och inträdesprov i beskrivningarna av utbildningarna.

Yrkeshögskolorna skickar i regel inte längre kallelser till urvalsprov för yrkeshögskoleutbildningar som ges på dagtid. Sökande får istället information om proven i ansökningsanvisningarna. Inom kultur, social- och hälsovårdsbranschen och inom en del utbildningar inom det humanistiska och pedagogiska området skickas dock fortfarande kallelser till proven. I universitetens urvalsprov kan du oftast delta utan att ha fått kallelse. Kontrollera ännu detta i beskrivningen av utbildningen.

Hur och när antas sökande från reservplats? 

Sökande på reservplatser godkänns till utbildning i ordningsföljd allteftersom platser blir lediga. Platser kan bli lediga t.ex. då sökande som tidigare har godkänts till en utbildning blir godkända till utbildningar som de prioriterat högre eller då sökande inte tar emot den studieplats som erbjuds.

Hur gå till väga om en sökande vill vänta på eventuella lediga platser i utbildning enligt ett högre önskemål? 

Sökanden kan ta emot en studieplats villkorligt och vänta på att en studieplats i utbildning enligt sitt högre önskemål eventuellt blir ledig. Ett villkorligt mottagande av studieplats ändras till bindande om sökanden inte blir vald till den utbildning som han eller hon angett som sitt högsta ansökningsönskemål.

Vad kan en sökande göra i Min Studieinfo-tjänsten?

I Min Studieinfo-tjänsten kan sökande ändra sina ansökningsönskemål under ansökningstiden; lägga till och ta bort ansökningsönskemål och ändra deras inbördes ordning. Sökande kan logga in och identifiera sig med exempelvis nätbankskoder i Min Studieinfo, göra och spara ändringar i ansökningsblanketten.

I Min Studieinfo -tjänsten kan sökande ändra sina kontaktuppgifter också efter att ansökningstiden har avslutats.