Skip to content

Tilläggsansökan till högskolorna 3–14.12. Se utbildningarna

Yrkeshögskolor: centrala ändringar i rekommendationer till antagningsgrunder år 2018

Antalet antagningar på basis av betyg utökas från och med år 2018. Yrkeshögskolorna inför till exempel antagning på basis av betyg för alla sina ansökningsmål. Tidigare användes antagning på basis av betyg bara för sökandes första önskemål.

Antagning på basis av betyg för sökande som avlagt studentexamen

Antagning på basis av studentexamensvitsord används år 2018 vid antagning till dagutbildningar inom samtliga områden förutom till utbildning inom kultur, sjöfart och byggnadsarkitektur. Antagningssättet används för sökandes samtliga ansökningsönskemål (1-6). Yrkeshögskolorna kan vid behov definiera en lägsta poänggräns eller andra villkor för de utbildningar där antagning enligt betyg tillämpas.

Sökande som avlägger studentexamen på hösten ingår inte i antagningarna på basis av betyg som genomförs i gemensam ansökan på hösten. Yrkeshögskolorna bestämmer för varje utbildning vilket antagningssätt de använder och antalet nybörjarplatser.

Läs mera om antagningsgrunderna i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo.

Möjligt att använda en kvot för dem som söker enligt yrkesinriktad examen 

Yrkeshögskolorna kan ange en kvot för dem som söker enligt en yrkesinriktad examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen, institutexamen eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå). Sökande väljs inom kvoten enligt poängordning. Yrkeshögskolorna beslutar om användningen av kvoten och dess storlek.

Kallelser till urvalsproven skickas inte längre

Sökande får inte längre särskilda kallelser till urvalsprov för utbildningar som ordnas som dagundervisning. Uppgifter om urvalsproven får sökande istället i ansökningsanvisningarna. Se ytterligare uppgifter i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo. Kallelser till urvalsprov skickas dock fortfarande inom:

  • utbildningar inom kultur
  • utbildningar inom social-, hälso- och idrottsområdet
  • en del utbildningar inom det humanistiska och pedagogiska området.

Dessutom skickas kallelser inom de ansökningsmål som gör en gallring till urvalsprovet, dvs. inom de följande:

  • utbildningar på främmande språk
  • kultur
  • social-, hälso- och idrottsområdet
  • en del av utbildningarna inom det humanistiska och pedagogiska området.

Kallelserna till urvalsproven skickas inom dessa utbildningar per e-post senast inom en vecka före urvalsprovet.

Begränsning av antalet sökande på reservplats 

Yrkeshögskolorna definierar per utbildning antalet sökande som kan finnas på reservplats. För alla antagningssätt inom en utbildning används nödvändigtvis inte ett reservplatsförfarande.

Också praktik godkänns som arbetserfarenhet

Om arbetserfarenhet utgör en faktor som inverkar på antagningen i antagningsgrunderna för utbildningen (t.ex. byggmästare), godkänns som arbetserfarenhet också praktik/inlärning i arbetet som ingått i den examen som sökande använder i ansökan.Ytterligare information om antagningsgrunderna finns i Studieinfo.fi i de utbildningsspecifika uppgifterna om antagningsgrunderna. Dessutom informerar yrkeshögskolornas ansökningsservice om antagningsgrunderna.

SAT-testet i bruk för utbildningar på främmande språk

Yrkeshögskolorna kan använda sig av SAT-testet vid antagning till utbildningar på främmande språk. Antagningssättet används parallellt med övriga antagningssätt, dvs. sökande deltar också i urvalsprovet. De olika delarna i SAT-testet ingår i antagningsgrunderna. Enligt rekommendationerna till antagningsgrunder godkänns endast ett nytt SAT-test, dvs. ett test som avlagts efter mars 2016.

Läs mera om SAT-testet


YH-antagningsgrunder

Det lönar sig för sökandena att i god tid bekanta sig med antagningsgrunderna och när eventuella bilagor ska returneras till yrkeshögskolorna.

Se antagningsgrunder