Skip to content

Poängsättningsmodeller för betygsbaserad antagning till yrkeshögskolor

Texten från Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningar

Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning på basis av studentexamen, yrkesinriktad grundexamen samt internationella studentexamina kommer att tas i bruk i alla yrkeshögskolor och på alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk, vilka inte kommer att ta i bruk betygsbaserad antagning. Merparten av studieplatserna kommer att reserveras för dem som söker till sin första studieplats.

Mera information på www.yrkeshogskolestudier.fi

Betygsbaserad antagning på basis av studentexamensbetyg

(används inom alla utbildningsområden, med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk)

I den betygsbaserade antagningen poängsätts fem ämnen. En sökande kan bli antagen även på basis av poängen för fyra ämnen. Alla ämnen som poängsätts beaktas endast en gång. Modersmålet, matematik och ett främmande språk/det andra inhemska språket beaktas för alla som har skrivit dessa ämnen. Utöver dessa beaktas de två ämnen (realämnen/främmande språk) som ger mest poäng (Tabell 1). Endast de realämnesprov som har avlagts år 2006 eller senare beaktas.

Tabell 1. Poängsättningsmodell för studentexamensbetyget

(används inom alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk)

Det maximala poängantalet 198 poäng.

ÄMNE ÄMNE / NIVÅ L E M C B A
Modersmål1) 46 41 34 26 18 10
Matematik Lång 46 43 40 35 27 19
Kort 40 35 27 19 13 6
Främmande/det andra
inhemska språket2)
Lång 46 41 34 26 18 10
Medellång 38 34 26 18 12 5
Kort 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller
främmande språk3)
Fysik 30 27 21 15 9 3
Kemi 30 27 21 15 9 3
Biologi 30 27 21 15 9 3
Geografi 30 27 21 15 9 3
Hälsokunskap 30 27 21 15 9 3
Psykologi 30 27 21 15 9 3
Filosofi 30 27 21 15 9 3
Historia 30 27 21 15 9 3
Samhällslära 30 27 21 15 9 3
Religion/livsåskådningskunskap 30 27 21 15 9 3
Främmande språk (lång/kort) 30 27 21 15 9 3

1 Som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk
2 Det vitsord som ger bästa poäng beaktas
3 De två vitsord som ger bästa poäng beaktas
L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur,
C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Om totalpoängen för de fem ämnena är samma för två eller flera sökande, rangordnas de sökande på enligt följande regler:

 1. Ordningen för ansökningsönskemålet
 2. Vitsorden i studentexamen
  1. Modersmål
  2. Matematik
  3. Främmande språk/det andra inhemska språket
 3. Alla antas/ingen antas/lottning

Om till exempel två sökande har fått 100 poäng och båda har samma ordning för ansökningsmålet, väljs den sökande som får mera poäng för modersmålet. Om båda sökandena har samma vitsord i modersmålet, går man vidare till följande ämne på listan.

Minimipoäng

Minimipoängen som anges i poängsättningsmodellen innebär det antal poäng som den sökande totalt måste få för fem ämnen för att kunna bli antagen.

Tröskelvillkor

Ett tröskelvillkor är ett krav som gäller ett specifikt ämne och/eller vitsord. Den sökande måste uppfylla detta krav för att kunna bli antagen. Till exempel innebär tröskelvillkoret C i lång matematik/ E i kort matematik att varje sökande måste ska uppfylla detta krav, oberoende av den totala poängsumman som de övriga ämnena ger.

Betygsbaserad antagning på basis av betyg över yrkesinriktad grundexamen

(används inom alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk)

I den betygsbaserade antagningen räknar man ut totalpoängen för vitsorden för tre gemensamma examensdelar (tabell 2) och det vägda medeltalet för examen (maximalt 150 poäng) (tabell 3). I den betygsbaserade antagningen beaktas endast de sökande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen från och med 1.8.2015. Man kan bli antagen genom betygsbaserad antagning oberoende av vilken bransch ens yrkesinriktad grundexamen är inom. En yrkesexamen som är avlagd som en fristående examen beaktas inte i betygsbaserad antagning.

Tabell 2. Gemensamma examensdelar (det maximala poängantalet 60 poäng)

DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA POÄNG
Kunnande i kommunikation och interaktion1) 20 15 13 10 5 2 1
Kunnande i matematik och naturvetenskap1) 20 15 13 10 5 2 1
Kunnande om samhälle och arbetsliv 1) 20 15 13 10 5 2 1
VITSORDSSKALA VITSORD I BETYGET
Skala 1-3 3 2 1
Skala 1-5 5 4 3 2 1

1 De gemensamma examendelarna i de betyg över yrkesinriktad grundexamen som trätt i kraft 1.1.2018 bedöms på skalan godkänd/underkänd. De gemensamma examensdelarnas delområden bedöms numeriskt. På basis av dessa räknar man ut ett vitsord för de gemensamma examensdelarnas delområden.

Tabell 3. Vägt medeltal för examen (det maximala poängantalet 90 poäng)

Medeltal (1-5) Medeltal (1-3) Poäng
5,00 3,00 90
≥4,97 ≥2,98 89
≥4,94 ≥2,96 88
≥4,91 ≥2,95 87
≥4,88 ≥2,93 86
≥4,85 ≥2,91 85
≥4,82 ≥2,89 84
≥4,79 ≥2,87 83
≥4,76 ≥2,86 82
≥4,73 ≥2,84 81
≥4,70 ≥2,82 80
≥4,67 ≥2,80 79
≥4,64 ≥2,78 78
≥4,61 ≥2,77 77
≥4,58 ≥2,75 76
≥4,55 ≥2,73 75
≥4,52 ≥2,71 74
≥4,49 ≥2,69 73
≥4,46 ≥2,67 72
≥4,42 ≥2,65 71
≥4,39 ≥2,63 70
≥4,35 ≥2,61 69
≥4,31 ≥2,59 68
≥4,28 ≥2,56 67
≥4,24 ≥2,54 66
≥4,20 ≥2,52 65
≥4,16 ≥2,50 64
≥4,13 ≥2,48 63
≥4,09 ≥2,45 62
≥4,05 ≥2,43 61
≥4,02 ≥2,41 60
≥3,98 ≥2,39 59
≥3,94 ≥2,37 58
≥3,91 ≥2,34 57
≥3,87 ≥2,32 56
≥3,83 ≥2,30 55
≥3,79 ≥2,28 54
≥3,76 ≥2,26 53
≥3,72 ≥2,23 52
≥3,68 ≥2,21 51
≥3,65 ≥2,19 50
≥3,61 ≥2,17 49
≥3,57 ≥2,15 48
≥3,54 ≥2,12 47
≥3,50 ≥2,10 46
≥3,46 ≥2,08 45
≥3,42 ≥2,05 44
≥3,37 ≥2,03 43
≥3,33 ≥2,00 42
≥3,29 ≥1,97 41
≥3,24 ≥1,95 40
≥3,20 ≥1,92 39
≥3,15 ≥1,89 38
≥3,11 ≥1,86 37
≥3,07 ≥1,84 36
≥3,02 ≥1,81 35
≥2,98 ≥1,78 34
≥2,93 ≥1,76 33
≥2,89 ≥1,73 32
≥2,85 ≥1,70 31
≥2,80 ≥1,68 30
≥2,76 ≥1,65 29
≥2,71 ≥1,62 28
≥2,67 ≥1,59 27
≥2,63 ≥1,57 26
≥2,58 ≥1,54 25
≥2,54 ≥1,51 24
≥2,49 ≥1,49 23
≥2,43 ≥1,47 22
≥2,37 ≥1,44 21
≥2,30 ≥1,42 20
≥2,24 ≥1,40 19
≥2,18 ≥1,38 18
≥2,12 ≥1,36 17
≥2,05 ≥1,34 16
≥1,99 ≥1,32 15
≥1,93 ≥1,30 14
≥1,86 ≥1,28 13
≥1,80 ≥1,26 12
≥1,74 ≥1,23 11
≥1,67 ≥1,21 10
≥1,61 ≥1,19 9
≥1,55 ≥1,17 8
≥1,49 ≥1,15 7
≥1,42 ≥1,13 6
≥1,36 ≥1,11 5
≥1,30 ≥1,09 4
≥1,23 ≥1,07 3
≥1,17 ≥1,05 2
≥1,11 ≥1,02 1
≥1,00 ≥1,00 0

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Om totalpoängen för vitsorden för de tre gemensamma examensdelarna och det vägda medeltalet för examen är samma för två eller flera sökande, rangordnas de sökande på basis av följande regler:

 1. Ordningen för ansökningsönskemålet
 2. Det vägda medeltalet för examen
 3. Vitsorden i de gemensamma examensdelarna:
  1. Kunnande i kommunikation och interaktion
  2. Kunnande i matematik och naturvetenskap
  3. Kunnande om samhälle och arbetsliv
 4. Alla antas/ingen antas/lottning

Om till exempel två sökande har fått 100 poäng och båda har samma ordning för ansökningsmålet, väljs den sökande som får mera poäng för vitsordet i kunnande i kommunikation och interaktion. Om båda sökandena får samma poäng för kunnande i kommunikation och interaktion, går man vidare till vitsordet i matematik och naturvetenskap.

Minimipoäng

Minimipoängen som anges i poängsättningsmodellen innebär det antal poäng som den sökande totalt måste få för att kunna bli antagen.

Tröskelvillkor

Ett tröskelvillkor som anges i poängsättningsmodellen är ett krav som gäller ett specifikt ämne och vitsord (till exempel kan ett tröskelvillkor vara vitsordet 4 i kunnande i matematik och naturvetenskap). Den sökande måste uppfylla detta krav för att kunna bli antagen, oberoende av den totala poängsumman som de övriga gemensamma examensdelarna och det vägda medeltalet ger.

Poängsättningsmodeller för internationella studentexamina

European Baccalaureate -examen (EB), International Baccalaureate-examen (IB) samt Reifeprüfung-examen (RP) och Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA) som har avlagts i Finland poängsätts i betygsbaserad antagning på motsvarande sätt som en finländsk studentexamen.

Poängsättningsmodellerna för internationella studentexamina finns i tabellerna 4-6.

Tabell 4. Poängsättningsmodell för European Baccalaureate (EB)-examen

Används inom alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk

Det maximala poängantalet 198 poäng.

ÄMNE EXAMEN NIVÅ / ÄMNE VITSORD
SE L E M C B A
EB 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
EB L1
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
EB Lång matematik
SE Kort Kort matematik 40 35 27 19 13 6
EB Kort matematik
Främmande språk/det andra inhemska språket1) SE Lång Långt språk 46 41 34 26 18 10
EB L2
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
EB L3, Other National Language
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
Ämnesreal eller
främmande språk2)
SE, EB Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, EB Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Psykologi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Historia 30 27 21 15 9 3
EB Andra realämnen3) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
EB L2
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5

1 Det vitsord som ger mest poäng beaktas
2 De två vitsord som ger mest poäng beaktas
3 Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)
SE=studentexamen, EB=European Baccalaureate
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur, C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur, A=Approbatur
L1=language 1, L2=language 2, L3=language 3, L4=language 4, L5=language 5

Tabell 5. Poängsättningsmodell för International Baccalaureate (IB)-examen

Används inom alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk.

Det maximala poängantalet 198 poäng.

ÄMNE EXAMEN NIVÅ / ÄMNE VITSORD
SE L E M C B A
IB 7 6 5 4 3 2
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
IB A-språk
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
IB Further Mathematics
Mathematics (Higher level HL och Standard level SL)
Teoretisk matematik (HL och SL)
Tillämpad matematik (HL)
SE Kort Kort matematik 40 35 27 19 13 6
IB Tillämpad matematik (SL), Mathematical Studies
Främmande språk/det andra inhemska språket1) SE Lång Långt språk 46 41 34 26 18 10
IB A-språk (inte samma som modersmålet), B-språk (engelska)
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
IB Övriga B-språk
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
IB AB-språk
Ämnesreal eller
främmande språk2)
SE, IB Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, IB Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Psykologi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Historia 30 27 21 15 9 3
IB Övriga realämnen3) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
IB A-språk (inte samma som modersmålet), B-språk (engelska)
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
IB AB-språk

1 Det vitsord som ger mest poäng beaktas
2 De två vitsord som ger mest poäng beaktas
3 Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)
SE=studentexamen, IB=International Baccalaureate-examen
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur, A=Approbatur
AB=ab initio -språk (främmande språk som påbörjat i gymnasiet)

Tabell 6. Poängsättningsmodell för Reifeprüfung (RP)- / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examen

Används inom alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk.

Det maximala poängantalet 198 poäng.

ÄMNE EXAMEN NIVÅ / ÄMNE VITSORD
SE L E M C B A
RP/DIA 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Finska eller tyska
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
RP/DIA1) Matematik
Främmande/det andra
inhemska språket2)
SE Lång Långt språk

 

46 41 34 26 18 10
RP/DIA Finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelska
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
RP/DIA B1-språk
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-språk eller B3-språk
Realprovet eller
främmande språk3)
SE, RP/DIA Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Historia 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Religion eller livsåskådningskunskap 30 27 21 15 9 3
DIA Övriga realämnen4) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA Finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelska 30 27 21 15 9 3
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-språk eller B3-språk

1 För Reifeprüfung (RP)- / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examens del kan man beakta även vitsordet i matematik på ett motsvarighetsintyg, om den sökande inte har avlagt det muntliga eller skriftliga provet i ifrågavarande ämne.
2 Det vitsord som ger mest poäng beaktas
3 De två vitsord som ger mest poäng beaktas
4 Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)
SE=studentexamen, RP=Reifeprüfung, DIA=Deutsche Internationale Abitur
L=Laudatur, E=Eximia cum laude approbatur, M=Magna cum laude approbatur,
C=Cum laude approbatur, B=Lubenter approbatur, A=Approbatur