Skip to content

Reform av antagningen till högskolorna år 2020

Universitetens betygsurval 2020

Kriterier för betygsantagning har uppdaterats 18.6.2019 enligt följande.

  • Definitionen av tröskelvillkoren i modersmål har kompletterats i inledningstexten.
  • Omnämnande om definition av tröskelvillkor har tagits bort och tröskelvillkor som saknas har lagts till.
  • Finska har lagts till som alternativt vägt ämne i svenska språkets poängtabell.
  • En ny poängmodell för utbildningen i italienska språk vid Åbo universitet har lagts till, eftersom utbildningens krav på kunskapsnivån i italienska har förändrats.
  • Nya utbildningar tillagd.

Principerna för poängsättning av studentexamen är desamma för alla universitetsutbildningar, men utbildningarna har tillämpat poängsättningsprinciper enligt egna behov.

På den här sidan har vi samlat information om universitetsutbildningarnas betygsurval 2020. Närmare information om universitetens urvalskriterier för antagningen av studerande 2020 kommer i slutet av 2019.

I betygsurvalet varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet. I samtliga utbildningar ger man poäng för modersmålet och dessutom kan man poängsätta matematik samt ett eller flera realiaämnen eller språk. Utbildningen bestämmer själv vilka ämnen man ger poäng för. Om den sökande inte har vitsord i alla de ämnen som krävs för utbildningen får hen inga poäng för dem. Hen kan dock bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga.

Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande.

Utbildningen kan välja att ha ett eller flera tröskelvillkor för betygsantagningen. Ett tröskelvillkor är en godkänd prestation på en viss studentskrivning eller ett visst vitsord i det. Den sökande är endast med i utbildningens betygsurval om tröskelvillkoren uppfylls. Om exempelvis ett tröskelvillkor för en utbildning är M i kemi måste den sökande ha skrivit kemi med minst vitsordet M. Om den sökande inte har skrivit kemi eller har fått vitsordet A, B eller C, kan hen inte bli antagen till den aktuella utbildningens betygsantagning. Om modersmål har definierats som tröskelvillkor, betyder det prov i finska/svenska/samiska som modersmål eller prov i finska/svenska som andra språk. Om finska/svenska/samiska som modersmål har definierats som tröskelvillkor, betyder det endast prov i modersmål i nämnda språk, och gjorda prov i finska/svenska som andra språk fyller inte tröskelvillkoret.

På vissa utbildningar kan man ha direktval istället för eller parallellt med poängsättning. Direktval betyder val som bygger på betyg, då rätt att avlägga examen ges direkt med utgångspunkt i vitsordet i ett visst ämne. På en del utbildningar kan man besluta om tillämpning av direktval senare.

På universitetsutbildningar ges rätt att avlägga examen genom ett beslut både till lägre och högre högskoleexamen. I vissa undantagsfall ges rätt att avlägga examen endast för lägre högskoleutbildning (t.ex. barnträdgårdslärarutbildningen). Om rätt att avlägga examen ges endast för lägre högskoleexamen ska det anges i samband med utbildningen.

Yrkeshögskolornas betygsurval 2020

Yrkeshögskolorna tar i bruk betygsbaserad antagning i gemensam ansökan våren 2020. Den betygsbaserade antagningen baserar sig på poängsättning av vitsorden i betyget över yrkesinriktad grundexamen och studentexamensbetyget. Betygsbaserad antagning blir samtidigt den primära vägen till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen från och med våren 2020. Merparten av studieplatserna kommer att reserveras för dem som söker till sin första studieplats.

På denna sida hittar du information om betygsbaserad antagning till yrkeshögskolestudier år 2020.

Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning  på basis av studentexamen, yrkesinriktad grundexamen samt internationella studentexamina kommer att tas i bruk i alla yrkeshögskolor och på alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk, vilka inte kommer att ta i bruk betygsbaserad antagning. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar sina egna ansökningar.

Anvisningar för hur poängsättningsmodellerna för studentexamen, yrkesinriktad grundexamen och internationella studentexamina ska användas finns vid respektive poängsättningsmodell. Anvisningarna för användningen av poängsättningsmodellen för studentexamen gäller även de internationella studentexamina.

Mer detaljerade uppgifter om nybörjarplatsantal, möjliga minimipoängantal och tröskelvillkor kommer att tillkännages senast i början av hösten 2019 i samband med att utbildningsutbudet publiceras.

Vid sidan av betygsbaserad antagning kommer urvalsprov och andra kompetensbaserade antagningsvägar att finnas kvar.

Information om den betygsbaserade antagningen till yrkeshögskolorna publicerades den 14 maj.

Du kan läsa mera på yrkeshogskolestudier.fi

Läs mera om yrkeshögskolornas betygsurval 2020

Mer information om betygsurval

Bekanta dig med betygsantagningar och utvecklingen av studerandeantagningen på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Se också Frågor och svar på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.