Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Dataskyddsbeskrivning av Varda-tjänsten

Dataskyddsbeskrivning / Delgivning

EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR)

Hurdan information upplysningsplikten förutsätter

Information till de registrerade till den del som gäller informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda).

Kategorier av registrerade som informationen riktas till

Barn som deltar i småbarnspedagogik och barnens föräldrar och andra lagliga företrädare samt personalen inom småbarnspedagogik, innehavare av registrets användarrättigheter samt familjedagvårdare och gruppfamiljedagvårdare.

Registrets namn

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda)

Mer information om Varda finns på Utbildningsstyrelsens webbplats

Personuppgiftsansvariga

Namn
1. Utbildningsstyrelsen
2. Kommun, samkommun eller privat serviceproducent

Förutom Utbildningsstyrelsen är kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter gemensamt personuppgiftsansvariga.

Kommunen, samkommunen eller en privat serviceproducent ska svara för innehållet i de uppgifter som de lagrar i informationsresursen och för att uppgifterna är korrekta samt för andra skyldigheter som hör till den personuppgiftsansvarige och som inte enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) 67 § hör till Utbildningsstyrelsen. En kommun, en samkommun eller en privat serviceproducent som är personuppgiftsansvarig ska se till att de uppgifter som registreras är aktuella.

Utbildningsstyrelsen ska svara för informationsresursens allmänna funktion och för applikationsprogrammeringsgränssnitten för att föra in, behandla och lämna ut uppgifter. Utbildningsstyrelsen ska också svara för informationsresursens tillgänglighet, integritet och oföränderlighet samt för dess skydd och bevarande. Utbildningsstyrelsen ansvarar för lagenligheten vid överlåtelse av uppgifter ur informationsresursen och för att granska förutsättningarna för öppnande av applikationsprogrammeringsgränssnitten.

Utbildningsstyrelsen svarar enligt samma lag om småbarnspedagogik (540/2018) för de registrerades rätt till tillgång och till begränsning av behandling enligt artiklarna 15 och 18 och för anmälningsskyldigheten enligt artikel 19 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Ta också del av den information som kommunen, samkommunen eller den privata serviceproducenten meddelat till de registrerade via organisationens egna kanaler.

Adress

PB 380 (Hagnäskajen 6), 00531 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

kirjaamo(at)oph.fi, opetushallitus(a)oph.fi, telefon: 029 533 1000 (växel)

Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall för dennes företrädare (artikel 4.17)

Namn

Erja Nokkanen

Kontaktuppgifter

telefon: 029 533 1000 (växel), kirjaamo(at)oph.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Jyrki Tuohela, e-post: tietosuoja(at)oph.fi, telefon: 029 533 1000 (växel)

 

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Varda är en informationsresurs inom småbarnspedagogiken. Varda upprätthålls som en del av den helhet bestående av olika register och informationsresurser som Utbildningsstyrelsen upprätthåller.

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) upprätthålls som en del av den helhet bestående av olika register och informationsresurser som Utbildningsstyrelsen förvaltar.

Syftet med Varda är att

1) göra det möjligt att på digital väg datasäkert och centraliserat samla in, behandla och lämna ut småbarnspedagogiska uppgifter till en person själv eller dennes lagliga företrädare och sådana myndigheter och forskare som behöver uppgifterna.

2) säkerställa i lagen om småbarnspedagogik avsedda småbarnspedagogiska uppgifters enhetlighet och tillförlitlighet samt effektivisera förvaltningens verksamhet.

3) främja sådan utveckling och sådant beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik som grundar sig på riktiga och tillräckliga uppgifter.

Myndigheterna får använda sådana uppgifter i Varda som de behöver för att sköta sina lagstadgade uppgifter. De uppgifter som ingår i Varda får dessutom användas för att utvärdera, föra statistik över, hålla sig à jour med och bedriva forskning i småbarnspedagogik.

Utgående från uppgifterna som sparats i informationsresursen producerar Utbildningsstyrelsen årligen statistiska uppgifter för utvärderingen och utvecklingen av småbarnspedagogiken samt för statistikföring, forskning och övrig uppföljning som gäller småbarnspedagogiken, i enlighet med vad undervisnings- och kulturministeriet fastställer.

Rättsgrunder

Lagstadgad förpliktelse (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen). Behandlingen av personuppgifter grundar sig på följande lagstiftning:

 • Lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Allmänt intresse och myndighetsutövning (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen). Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för statistikföring och i proportion med det intresse som utgör målet för behandlingen. Behandlingen grundar sig på följande lagstiftning:

 • Lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
 • Dataskyddsförordningen (2016/670 artikel 5.1 b)
 • Dataskyddslagen (1050/2018)
 • Statistiklagen (280/2004)

Dataskyddsbeskrivning för studentnummerregistret

Information om användningen av kakor i Studieinfo 

Beskrivning av kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter

Kategori 1: Personuppgifter om barnet som deltar i småbarnspedagogik

Allmänna personuppgifter:

Via Utbildningsstyrelsens studentnummerregister kopplas följande personuppgifter om den registrerade till Varda:

 • Namn, studentnummer och personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter, medborgarskap, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

Kommunen/samkommunen eller en privat serviceproducent överför/sparar följande personuppgifter i Varda om barn som deltar i småbarnspedagogik:

 • namn, studentnummer och personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter, medborgarskap, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter
 • namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
 • verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik
 • datum för inlämnande av ansökan enligt 17 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
 • begynnelse- och slutdatum för det beslut eller avtal som avses i 18 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
 • omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används
 • uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
 • form för anordnande av småbarnspedagogiken.

Det finns en laglig grund för behandlingen av personbeteckningen (lagen om småbarnspedagogik (540/2018) 70 §).

Särskilda personuppgifter samlas inte in. Sekretessbelagda personuppgifter behandlas inte i enlighet med 24 § i offentlighetslagen.

Kategori 2: Personuppgifter om vårdnadshavarna till barn som deltar i småbarnspedagogik

Allmänna personuppgifter:

Via Utbildningsstyrelsens studentnummerregister kopplas följande personuppgifter om den registrerade till Varda:

 • namn, studentnummer och personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter, medborgarskap, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

Kommunen/samkommunen eller en privat serviceproducent överför/sparar följande personuppgifter i Varda om vårdnadshavarna till barn som deltar i småbarnspedagogik:

 • namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter;
 • beloppet på klientavgiften för småbarnspedagogiken och servicesedelns värde;
 • familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik,
 • begynnelse- och slutdatum för beslutet om avgiften.

I anknytning till uppgiftshelheten som berör vårdnadshavare hämtas i Varda endast uppgifter om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt sådana uppgifter om deras vårdnadshavare som finns i Befolkningsdatasystemet.

Det finns en laglig grund för behandlingen av personbeteckningen (lagen om småbarnspedagogik (540/2018) 70 §).

Särskilda personuppgifter samlas inte in. Sekretessbelagda personuppgifter behandlas inte i enlighet med 24 § i offentlighetslagen.

Kategori 3: Personuppgifter om personalen (arbetstagarna) inom småbarnspedagogik

Allmänna personuppgifter:

Via Utbildningsstyrelsens studentnummerregister kopplas följande personuppgifter om den registrerade till Varda:

 • namn, studentnummer och personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter, medborgarskap, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

Kommunen/samkommunen eller en privat serviceproducent överför/sparar följande personuppgifter i Varda om personalen inom småbarnspedagogik:

 • namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter,
 • verksamhetsställe och i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) avsedd arbetsuppgift,
 • anställningsförhållande och arbetstid
 • avlagd examen som ger behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
 • deltagande i fortbildning.

Det finns en laglig grund för behandlingen av personbeteckningen (lagen om småbarnspedagogik (540/2018) 70 §).

Särskilda personuppgifter samlas inte in. Sekretessbelagda personuppgifter behandlas inte i enlighet med 24 § i offentlighetslagen.

Kategori 4: Personuppgifter om innehavarna av användarrättigheter i Varda

Allmänna personuppgifter:

Via Utbildningsstyrelsens studentnummerregister kopplas följande personuppgifter om den registrerade till Varda:

 • namn, studentnummer och personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter, medborgarskap, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

Via Utbildningsstyrelsens användarrättighetstjänst kopplas följande personuppgifter om den registrerade till Varda:

 • användaruppgifter, lösenord och logguppgifter
 • e-postadress, kontaktspråk, person-OID, användarrättigheter till olika organisationer.

Personbeteckningen behandlas för att utföra en lagstadgad uppgift (RP 9/2018 dataskyddslagen 29 §).

Särskilda personuppgifter samlas inte in. Sekretessbelagda personuppgifter behandlas inte i enlighet med 24 § i offentlighetslagen.

Kategori 5: Personuppgifter om familjedagvårdare och gruppfamiljedagvårdare 

Kommunen, samkommunen eller en privat serviceproducent för in följande personuppgifter i Varda, om det i producentens eller verksamhetsställets namn ingår en fysisk persons för- och efternamn:

 • privata serviceproducenter: förnamn och efternamn används som namn för producenten inom småbarnspedagogik och/eller som namn för verksamhetsstället
 • kommuner och samkommuner: förnamn och efternamn används som namn för verksamhetsstället
 • kontaktuppgifter.

Särskilda personuppgifter samlas inte in. Sekretessbelagda personuppgifter behandlas inte i enlighet med 24 § i offentlighetslagen.

Personuppgifternas mottagare eller mottagargrupper

På informationsresursen tillämpas inte bestämmelserna om utlämnande av uppgifter och sammanställning av datamaterial som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheters handlingar (621/1999), med undantag för vetenskaplig forskning.

Myndigheter, till vilka personuppgifter överlåts med en tjänst för utlämnande av uppgifter om småbarnspedagogik (lagen om småbarnspedagogik 73 §):

 • uppgifter om barnen: Folkpensionsanstalten

Aktuell information om myndigheter till vilka uppgifter enligt lag lämnas ut

Personuppgifter kan överlåtas för vetenskapliga forskningsändamål.

De gemensamma personuppgiftsansvariga har tillgång till personuppgifterna i registret för att sköta sina lagstadgade uppgifter.

De tjänsteleverantörer som deltar i arbetet med att upprätthålla och utveckla Varda (personuppgiftsbiträden) har åtkomst till personuppgifterna i registret i den omfattning Utbildningsstyrelsen bestämt.

Information om överföringar till tredjeländer och om skyddsåtgärder (huruvida ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå föreligger eller saknas) samt på vilka sätt det är möjligt att få en kopia eller information om innehållet

Uppgifter överlåts inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period

Uppgifter om barnet och barnets vårdnadshavare förvaras i informationsresursen i fem års tid efter utgången av det kalenderår under vilket barnets rätt till småbarnspedagogik enligt 12 § har upphört.

Uppgifter om personalen inom småbarnspedagogik förvaras i informationsresursen i fem års tid efter utgången av det kalenderår under vilket personens anställningsförhållande som gäller uppdraget inom småbarnspedagogik har upphört.

Uppgifter om anordnaren och producenten av småbarnspedagogik (såsom familjedagvårdare och gruppfamiljedagvårdare) förvaras i informationsresursen i fem års tid efter utgången av det kalenderår under vilket anordnarens eller producentens verksamhet har upphört.

Uppgifter som berör administratörernas användarrättigheter förvaras under den tid som användarrättigheten är i kraft.

Studentnumret och de identifikationsuppgifter på basis av vilka studentnumret har bildats förvaras permanent.

Uppgifterna i loggregistret förvaras i fem års tid efter att de uppkommit.

Sådana personuppgifter vilkas förvaringstid har upphört stryks ur registret årligen eller arkiveras.

Den registrerades rättigheter

Rätt till information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade håller på att behandlas och rätt till tillgång till personuppgifterna (artikel 15)

Den registrerades rätt att granska uppgifter gäller personens egna uppgifter, eller uppgifter för en person som hen är laglig företrädare för.

Rätt till rättelse av uppgifter som förts in i Varda (artikel 16)

 • Begäran om rättelse riktas i första hand till kommunen/samkommunen/den privata serviceproducenten på det sätt som kommunen/samkommunen/den privata serviceproducenten har angett.
 • via kommunens/samkommunens/den privata serviceproducentens e-postadress som finns i användargränssnittet i tjänsten för utlämnande av uppgifter om småbarnspedagogiken (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/)
 • Begäran om rättelse kan också riktas till Utbildningsstyrelsen som vidarebefordrar begäran till kommunen/samkommunen/en privat serviceproducent. Begäran om rättelse riktas till Utbildningsstyrelsen med en blankett för rättelse av registeruppgifter 

Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter i Varda (artikel 18).

 • En begäran om att behandlingen av uppgifterna ska begränsas ska skriftligen tillställas Utbildningsstyrelsen.

Rätt att göra invändningar mot att personuppgifterna behandlas i statistiskt syfte (artikel 21)

 • En begäran om att man gör invändningar mot behandlingen av personuppgifterna ska skriftligen tillställas Utbildningsstyrelsen.

Rätten att lämna in klagomål till datatillsynsmannen

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till datatillsynsmannen.

Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas

I enlighet med 68 § i lagen om småbarnspedagogik är kommunen, samkommunen och privata serviceproducenter skyldiga att i fråga om den service de producerar i informationsresursen föra in de uppgifter som anges i 70 § i lagen.

Information om varifrån personuppgifterna kommer och i förekommande fall huruvida de har sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor

Uppgifterna som förs in i Varda fås från följande källor:

 • Personuppgifterna om barnen och vårdnadshavarna fås från vårdnadshavaren, kommunen/samkommunen/den privata serviceproducenten samt från Befolkningsdatasystemet
 • Personuppgifterna om arbetstagaren fås från den berörda personen själv, kommunen/samkommunen/den privata serviceproducenten samt Befolkningsdatasystemet
 • Personuppgifterna om innehavarna av användarrättigheter fås av de berörda personerna själva
 • Personuppgifter om familjedagvårdare och gruppfamiljedagvårdare fås av aktören inom småbarnspedagogik.

Aktören inom småbarnspedagogik för in uppgifterna om barnen, vårdnadshavarna och arbetstagarna i Varda i enlighet med 70 § i lagen om småbarnspedagogik. Uppgifterna om innehavarna av användarrättigheter förs in av personerna själva.

Studentnumret och därtill hörande personuppgifter fås från Utbildningsstyrelsens studentnummerregister (Lagen om nationella studie- och examensregister, 884/2017). Studentnummerregistrets uppgifter fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, bl.a. profilering, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Uppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.